Sådd

Föryngring med sådd kan vara ett ekonomiskt sätt att skapa täta ungskogar. Men - sådden måste utföras på rätt mark, med bra frö och med rätt metoder.
Sådd gran i Manjaur, Västerbotten.
Bild: Ulfstand Wennström

Om bara förutsättningarna är de rätta har sådden lika bra chans att utvecklas som en plantering.

  • Chansen att sådden lyckas ökar om man har en bra markberedd såbädd, helst med mikropreparering, och använder frö av god kvalitet.
  • Sådd används mest för tall och contorta, men skulle på rätt marker kunna vara ett alternativ även för gran.
  • Sådd passar bäst på frisk mark med blåbärstyp eller sämre vegetationstyp. Torr mark med grovkornig jord (risk för torka) och ståndorter med finkornig jord (mo och mjäla - risk för uppfrysning) bör undvikas.
  • Sådd lyckas oftast bäst i norra och mellersta Sverige. I södra Sverige där problemet med gräsuppslag är stort kan sådden kombineras med skärm eller fröträdsställning.
  • Sådd av tall i kombination med naturlig föryngring kan tillämpas på i princip alla marker som är lämpliga för naturlig föryngring. Det rekommenderas framför allt när man behöver förbättra det genetiska materialet (om sådden görs med förädlat material) och när det är risk för gräsväxt.
  • I Norrland i områden där frömognad och kottförekomst kan vara osäker kan sådd med låg frögiva i kombination med fröträd också vara intressant.
  • Ny teknik har ökat användningen av maskinell sådd som utförs i samband med markberedningen.
Senast korrigerad: 2016-08-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)