Kostnader och prestationer i föryngringsarbetet

Kostnaden för att föryngra ett hygge varierar stort beroende på läge i landet och vilka metoder som används. Att bara snåla på kostnaderna kan bli dyrt i längden.
Bild: Mats Hannerz

Prestationer och tidsåtgång

Det är svårt att sätta siffror på hur lång tid en föryngringsåtgärd tar. Det kan gå snabbt att sätta en liten täckrotsplanta på ett väl markberett och risrensat hygge. Kommer du till ett bördigt hygge i Småland med mycket ris, och kanske också sten, kan planteringen ta mångdubbelt så lång tid. Kostnaden för en hjälpplantering är ännu svårare att skatta – det beror på hur många plantor du sätter och om avgångarna är samlade i grupper eller utspridda över hygget.

Siffrorna i tabellen får du därför ta med en nypa salt. De visar den ungefärliga tidsåtgången för en yrkesvan skogsvårdsarbetare.

Om du vet ungefär hur snabbt du själv arbetar kan du använda verktyget Lönsamhet i skogsvårdsarbete för att räkna ut din egen timpeng.

De faktiska kostnaderna per hektar hittar du längre ned - men tänk på att de är genomsnittliga.

  Timmar per hektar
Hyggesrensning 6
Manuell sådd 8
Plantering barrot 28
Plantering täckrot, södra Sverige 20
Plantering täckrot, norra Sverige 12
Hjälpplantering 12
Gräsrensning 8


Kostnader för skogsvård

Så här ser de genomsnittliga kostnaderna ut för olika skogsvårdsaktiviteter. Siffrorna är insamlade i storskogsbruket och ger en fingervisning om de ungefärliga kostnaderna när man lejer bort ett arbete.

Tänk dock på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En markberedning på en sandig tallhed kan gå snabbt medan en markberedning på ett stenigt, kuperat hygge kan kosta mångdubbelt så mycket.

Kostnader för skogsvård, 2016

  Norra Sverige
kr/hektar
Södra Sverige
kr/hektar
Markberedning 2 130 2 350
Plantering 4 670 6 215
Sådd 4 215 5 150
Röjning 2 500 2 505
Gödsling (och kalkning) 2 525 2 580
Hyggesrensning 1 425 1 240

 

Källa: Skogsstyrelsens och Skogforsks årliga enkät om storskogsbrukets kostnader. Kostnaderna är hämtade från företagens egen bokföring.

Senast korrigerad: 2018-05-30
Plantor
Föryngring
Ekonomi

Kommentarer (0 st)