Kostnader och prestationer i föryngringsarbetet

Kostnaden för att föryngra ett hygge varierar stort beroende på läge i landet och vilka metoder som används. Att bara snåla på kostnaderna kan bli dyrt i längden.
Bild: Mats Hannerz

Prestationer och tidsåtgång

Det är svårt att sätta siffror på hur lång tid en föryngringsåtgärd tar. Det kan gå snabbt att sätta en liten täckrotsplanta på ett väl markberett och risrensat hygge. Kommer du till ett bördigt hygge i Småland med mycket ris, och kanske också sten, kan planteringen ta mångdubbelt så lång tid. Kostnaden för en hjälpplantering är ännu svårare att skatta – det beror på hur många plantor du sätter och om avgångarna är samlade i grupper eller utspridda över hygget.

Siffrorna i tabellen får du därför ta med en nypa salt. De visar den ungefärliga tidsåtgången för en yrkesvan skogsvårdsarbetare.

  Timmar per hektar
Hyggesrensning 6
Manuell sådd 8
Plantering barrot 28
Plantering täckrot, södra Sverige 20
Plantering täckrot, norra Sverige 12
Hjälpplantering 12
Gräsrensning 8


Kostnader för skogsvård

Skogforsk och Skogsstyrelsen genomför årligen en enkät hos större markägare om kostnader och intäkter i skogsbruket. Siffrorna ger en fingervisning om kostnaden när man lejer bort ett arbete.

Tänk dock på att förhållandena aldrig är samma på två objekt. En markberedning på en sandig tallhed kan gå snabbt medan en markberedning på ett stenigt, kuperat hygge kan kosta mångdubbelt så mycket.

Kostnaderna för skogsvård fördelade på hyggesrensning, markbehandling, plantering, sådd, röjning och gödsling/kalkning finns samlade på sidan Kostnader för skogsvård.

 

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)