Jordartsbedömning för terrass och överbyggnad

En del platser har väldigt bra jordarter för att bygga terrasser. På andra platser behöver man flytta material. Här är det bra att lära sig hur man bedömer jordarter.

En del platser har väldigt bra jordarter för att bygga terrasser! När undergrunden består av morän med mindre än 15 % finjord är terrassmaterialet i stort sett lika bra som överbyggnadsmaterialet.

Svensk normalmorän har ofta hög finkornhalt

När finkornhalten blir högre än 15 %, vilket är det vanligaste (svensk normalmorän har ofta 20-40% finkornhalt), ökar tjälkänsligheten och risken för att terrassen flyter. För att undvika detta behöver terrassen förstärkas med en överbyggnad i bättre material än det som finns i undergrunden.

Ett lämpligt material är en bergkross eller moränkross med hög krossytegrad och som följer bärmaterialkurvan i ATB-VÄG. När finkornhalten är högre än 40%, är materialet mycket tjälfarligt, och omfattande förstärkningsåtgärder behövs. Ibland kan det till och med vara bättra att inte använda detta material, utan att lämna marken orörd, och köra på en bank med bättre material, från en annan del av väglinjen.

Dimensionering av överbyggnad

Tabellen visar lämplig dimensionering av överbyggnaden på olika underlag och för olika vägklasser. Den visar hur viktigt det är att hålla reda på finkornhalten.

Överbyggnadens tjocklek, cm Tillgänglighetsklass
Jordartsgrupp Finjord % Organiskt material % A B C D
Berg 0 0 10 10 10 10
Block, sten och grovkorniga jordarter 1 <15 <2 20 15 10 0
Blandkorniga jordarter med normal finjordsandel 2 15-30 <2 30 20 15 10
Blandkorniga jordarter med hg finjordsandel 3 30-40 <2 40 30 20 10
Finjordsrika jordarter och organiska mineraljordar 4 >40 <5 60 40 30 10
Övriga jordarter inklusive organiska jordar 5     60 50 50 40

Exempel på jordarter i varje grupp:

  1. Block, sten, grus, sand, sandigt grus, grusig sand, sandmorän
  2. Siltig sandmorän, siltig grusmorän, siltig sand, siltigt grus, lerigt grus
  3. Siltig jord, siltig morän, lermorän
  4. Silt, lerig silt, siltig lera, siltig morän
  5. Torv, dy, siltig dy, gyttja
Senast korrigerad: 2016-11-12
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)