Erosion

Erosion innebär att berg eller jord bryts ner och transporteras iväg av till exempel vind eller vatten.
Eroderad väg i Värmland
Bild: Mats Hannerz

I Sverige och i skogen är det till i huvudsak vatten som orsakar erosion. Erosion är intressant för vägbyggare ur två perspektiv. Det första har vi redan varit inne på, och det är erosionens betydelse för bildning och avlagring av våra jordarter. Det andra, som vi tar upp i det här kapitlet, handlar om hur vår vägkonstruktion påverkas av vatten, och hur vi skall skydda vägkonstruktionen mot nedbrytning.

Avgörande för erosion av vägbyggnadsmaterial och avsättning av eroderat material är vattnets hastighet. Erosion förekommer över allt där vatten ansamlas och där vattnet flödar.

Hjulströms-diagram

Hjulströmdiagram. Per Hallgren.

Ett så kallat Hjulström diagram, som beskriver vid vilka hastigheter som olika jordmaterial eroderar. Erosionen sker vid lägst hastighet i sand och silt, redan vid vattenhastigheter under 0,5 m/s. Grövre material, sten eller block däremot, är svåreroderat, vid normala vattenhastigheter. De används därför som yttäckning för att skydda underliggande blandkorniga och finkorniga material mot erosion. I området mellan kurvorna kommer material att transporteras. Riktigt fina partiklar flyter väldigt länge, flera timmar, även i stillastående vatten.

Erosion kan motverkas genom att påverka vattenhastigheten eller med erosionsskydd

Vi har två sätt att vid byggnation hindra att erosion förstör väganläggningen eller skadar miljön. Vi kan ibland påverka vattenhastigheten, dels genom att anpassa vägens eller dikets lutning, dels genom att påverka hur vattnet koncentreras. När vi inte kan påverka vattenhastigheten, får vi lägga ut erosionsskydd. Erosionsskydd består oftast av blockrikt material, som tål höga vattenhastigheter, men kan ibland kompletteras med fiberduk, geonät eller speciella erosionsskyddsmattor.

I diket påverkar vi risken för erosion genom att välja lämplig släntlutning, och om inte det räcker, lägga erosionsskydd i form av skoning. Krossten tar bättre upp energin i vattnet än natursten, men i anslutning till naturliga vattendrag är natursten ändå att föredra. Vid högre vattenhastigheter väljer man flackare slänter på diket. Det gör dels att diket bättre sväljer ökande volymer dikesvatten, vatten ytan stiger långsammare, dels att slänten blir mer stabil.

Om trummor mynnar i vägdiket, skall mynningen erosionsskyddas. Även när man lägger en avloppstrumma behövs erosionsskydd, ibland både vid inlopp och utlopp. Vid inloppet kan det bildas virvlar med vatten med höghastighet, och det kommer att skapa en erosionsgrop som försämrar dräneringen genom avloppstrumman. Vid avloppstrummans utlopp, skyddar vi dels avloppsdiket och dels naturmiljön.

Erosionsskydd i vägbank. Foto Per Hallgren.

Erosionsskydd i vägbank. Foto Per Hallgren.

Senast korrigerad: 2016-11-12
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)