Jordarnas bildning - kvartärgeologi

Jordkornens storlek och form beror på hur de har bildats och om de har sorterats efter bildningen. Hos oss är det framför allt inlandsisen som har format jordarna och deras fördelning i landskapet.

Den viktigaste bildningen av naturliga jordar har skett när inlandsisarna har nött ner berggrunden till moränjordar. Naturlig sortering av materialet sker när jord eroderar och suspenderas i vatten. Små korn håller sig flytande länge i vatten medan stora korn sjunker snabbt. Efter inlandsisen lämnade älvar, sjöar och hav jordar med olika kornstorlekar beroende på hur fort vattnet rörde sig. Därför hittar vi bankar med finsand där vattnet stått mer stilla, och grövre sand där vattnet rört sig fortare. De mest finkorniga materialen silt och ler, hittar vi där vattnet stått stilla under längre perioder, t ex på gamla sjöbottnar.

Jordarna i landskapet

Landskapets form skvallrar om hur vattnet har rört sig efter inlandsisarna. Det ger också en bild av var olika jordarter kan hittas.

De farliga finkorniga materialen hittar vi där marken är relativt plan, ofta bakom bergknallar eller kullar, eller i anslutning till vattendrag. I brantare partier har vattnet normalt runnit för fort för att finkornigt material skall avsättas. Däremot kan jorden vara tunn på grund av erosion.

Även moräner med hög finkornhalt kan vara farliga. Dessa är svårare att hitta med hjälp av landskapsformen, eftersom finkornigheten där beror av bergarterna och isens tryck. Misstänker man finkorniga moräner, så behöver man göra en mer detaljerad bedömning av jordmaterialet.

Typlagerföljder i en mellansvensk dalgång

Exempel på typlagerföljder i en mellansvensk dalgång nedanför högsta kustlinjen. Omritat av Filip Hannerz från original med tillstånd av Conny Svensson, Lunds tekniska högskola.

Hitta jordarterna på karta

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har digitala kartor i skalor från 1:25000 till 1:1 miljon som är publikt tillgängliga. Här hittar du SGU Jordkartvisare.

Senast korrigerad: 2017-04-20
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)