Demonstrationsytor med löv

Produktionen i planterade björkbestånd är ofta betydligt högre än vad många tror. På Skogforsks demonstrationsytor kan du se det med egna ögon.
Bild: Thomas Adolfsén/SKOGENbild

Skogforsk har lagt ut många demonstrationsförsök med både björk och hybridasp. Men skog växer, och förändras. En del har gallrats, drabbats av vindskador eller till och med avverkats.

Här är i alla fall tre försök som är väl värda ett besök. Alla är björkförsök men fler kommer att läggas till med andra trädslag.

Läs mer och ladda ner material för exkursionen!

Demonstrationsytor med björk

Syftet med försöken - att visa trädslagens potential

Syftet med demonstrationsytorna är att visa den potential som finns i odling av snabbväxande lövträd, där förädlad björk är ett av trädslagen. I många praktiska bestånd ligger tillväxten och virkeskvaliteten långt under den som skulle kunna erhållas med ett bra genetiskt skogsodlingsmaterial och en god skötsel.

I demonstrationsytorna kan besökaren själv se vilka effekter genetik och skötsel har på beståndet. Förhoppningen är att ytorna ska öka både kunskapen och intresset för ett mer aktivt lövskogsbruk.

Bakgrund till försöken

Intresset för björk har ökat sedan 1980-talet, speciellt i södra Sverige, huvudsakligen beroende på:

  • ett ökat råvarubehov från skogsindustrin,
  • en omföring av jordbruksmark till skogsmark,
  • att björk är ett alternativ till gran,
  • en ökad hänsyn till miljö och diversitet.

Arealen björkplanteringar har dock inte ökat lika mycket som intresset. I Sverige planteras årligen runt 300 miljoner barrplantor men bara 2-3 miljoner lövträdsplantor, där den övervägande delen är vårtbjörk.

På bra marker är hybridasp ett av de mest lönsamma trädslag som finns i södra Sverige idag. Många skogsägare känner inte till dess kapacitet och det är viktigt att visa upp bestånd av hybridasp för att öka intresset.

Den låga planteringsarealen med lövträd beror främst på höga föryngringskostnader, som i sin tur hänger ihop med höga viltpopulationer. Hägn är nödvändigt i större delen av södra Sverige om älg- och rådjursskador skall undvikas.

Många anser att björken har en dålig volymproduktion och stamkvalitet vilket ger svag lönsamhet, och därmed är incitamenten små för att plantera björk. Virkesproduktionen går dock att påverka, både genom valet av genetiskt odlingsmaterial och genom skötsel, särskilt i tidig ålder (föryngringsåtgärder, röjning, gallring).

Om demonstrationsytorna med löv

Utläggningen av demonstrationsytorna, såväl i fält som på nätet, har finansierats av Föreningen Skogsträdsförädling. Ursprungligen fanns 12 ytor, men några behöver restaureras med ny skyltning och röjning. Andra har helt enkelt lämnats på grund av skador eller avverkning.

För varje försök finns mer information och möjlighet att ladda ned en PDF-fil med ytterligare information och kartor inför ett besök.

Samtliga kartor är publicerade med tillstånd från Lantmäteriverket den 14 juni 2007.

Senast korrigerad: 2024-05-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)