Föryngring av ask

Asken är ett ljusfördragande trädslag som växer bäst i blandning med andra trädslag. Askskottsjukan har nästan satt stopp för nyetablering av ask.
Den unga asken har drabbats av askskottsjuka
Bild: Mats Hannerz

Ask etableras bäst i blandning med andra trädslag som al eller under skärmställning. Den kan drabbas hårt av frost och frostlänta marker skall undvikas. När asken växer i ett bestånd får den en rak kvistfri stam och växer i regel fort. Därför kan ett glesare förband användas jämfört med andra trädslag.

Al eller till exempel björk kan användas som högskärm vid föryngring av ask, men kan också användas som förkultur eller amkultur. Det viktigt att skärmen röjs eller gallras med jämna mellanrum så att den inte blir för tät. Asken är skuggfördragande i ungdomen men ljuskrävande som fullvuxen.

Plantering av ask

Bördiga marker och stora plantor

Den bästa ståndorten för ask är bördiga, kalkrika marker med god tillgång till rörligt markvatten. Dessa ståndorter kan vara svåra att markbereda och användning av meterhöga plantor är ett sätt att förbättra konkurrensförmågan mot ogräs. Sorkar som kan döda plantorna trivs när det är mycket ogräs.

Normalt är det endast möjligt att få tag i barrotsplantor av ask. Då rotsystemet på denna typ av plantor är stort är det viktigt att själva planteringen utförs noggrant och med hänsyn till rotsystemet.

Bördig ståndort med ask och alm, Degeberga, Skåne. Foto Jörg Brunet.

Asken trivs på bördiga marker, här i sällskap med alm i en högörtrik skog med strutbräken. Foto Jörg Brunet.

Hägna mot vilt

Plantorna är mycket begärliga för vilt och med dagens höga stora viltstammar skall föryngringslokalen alltid hägnas.

Sådd av ask

Insamling av frön

Om du skall så ask är det bra att utnyttja frön från en plantskola, och se till att du får dem förbehandlade så att de är redo att gro när du sår dem. Var ändå beredd på att det kan ta två år innan maximal groning uppnås eftersom fröna fortfarande kan befinna sig frövila när de sås.

Lagring av frön

Askfrön i frölagret i Lagan. Foto Mats Hannerz.

Här lagras askfröna i väntan på sådd. Från Svenska Skogsplantors frölager i Lagan. Foto Mats Hannerz.

Askfrön förvaras bäst i lufttäta påsar vid 8 % vattenhalt och -4ºC. Efter lagringen behöver de förbehandlas. Detta gör du genom att ha dem i rinnande vatten i två dagar, och sedan lägga dem i fuktig vitmossa i tjugotvå veckor. Temperaturen skall under de första tio veckorna vara 25ºC, och under de följande tolv veckorna 5 ºC.

Frömängd

Beroende på grobarheten i det fröparti som du skall använda bör du så mellan 2 och 3 kg askfrön per hektar. Det motsvarar ungefär 30 000 - 45 000 frön. Askar får lättare raka ogrenade stammar än till exempel ek och bok. Detta gör att du kan ha lite färre stammar per hektar när det gäller ask. Var dock observant så att plantorna inte står så glest att gräset tar överhanden.

Tidpunkt för sådd

Ask är bäst att så i april. I synnerhet om frövilan inte är helt bruten är det bra att så tidigt på våren i kall och fuktig jord.

Skärm

Asken behöver näringsrika jordar med god tillgång till vatten vilket gör att markvegetationen ofta är kraftig. För att hålla tillbaka gräs och annan växtlighet är det bra om du sår ask under skärm. Att använda ett äldre bestånd av ask som skärm är ofta inte lämpligt eftersom askar i slutet av omloppstiden står glest och släpper ner mycket ljus till marken. God ljustillgång gör att markvegetationen frodas och det går inte att så i ett tjockt grästäcke. Skydd mot frost är av största vikt när du odlar ask och ger ännu ett skäl till varför du bör föryngra under skärm. Högskärm är att föredra. Det är viktigt att skärmträden inte skuggar askplantorna för mycket och därför lämpar sig arter som till exempel al, björk eller lärk bäst eftersom de släpper igenom en hel del ljus.

Stängsling

När du föryngrar med ask är det i princip nödvändigt att stängsla eftersom viltet är mycket förtjusta i att beta askar. Ofta odlas ask på mindre områden och det är därför en fördel om hägnet kan sättas upp i samband med intilliggande föryngringar.

Markberedning

Det är bra att markbereda så att fröna kommer i kontakt med mineraljorden, och på så sätt får goda groningsförhållanden. Genom markberedning minskar du också konkurrensen från gräs, vilket är viktigt när du föryngrar ask.

Naturlig föryngring av ask

Askblomma. Foto Mats Hannerz.

Blommande ask. Foto Mats Hannerz.

Stängsling

Det är viktigt att du stängslar dina askbestånd när du planerar att föryngra eftersom ask drabbas hårt av viltbete. Lämpliga ståndorter för ask är ofta små och därför är det en fördel om de kan stängslas tillsammans med omkringliggande bestånd.

Utglesning av beståndet

Asken är tvåbyggare vilket innebär att den har hon- och hanblommor på skilda träd. Honträden är ofta mindre än hanträden och därför är det viktigt att du ser upp så att du inte gallrar bort alla honträden innan det är dags att ställa fröträd. I slutbeståndet behöver du ha åtminstone en fjärdedel honaskar, helst en tredjedel för att frösättningen skall bli bra nog. Äldre askar behöver gott om ljus till kronan och det gör att bestånd i slutavverkningsfasen är glesa och släpper ner mycket ljus till marken. Eftersom små askplantor är tåliga mot skugga men känsliga för gräskonkurrens är det bäst om du väntar med utglesningen av det gamla beståndet tills efter groddplantorna har etablerat sig.

Askskottsjuka, Kalmar. Foto Mats Hannerz.

Tyvärr ser många askar ut så här, drabbade av askskottsjukan. Foto Mats Hannerz.

Fröår

Goda fröår hos ask blir det vartannat eller vart tredje år.

Markberedning

Marker som är bra för odling av ask är ofta så fuktiga att det är olämpligt att markbereda. Om du vill föryngra askbestånd där markvegetationen är kraftig är det bättre att du planterar och använder stora plantor, eftersom de är bättre rustade för att klara konkurrensen än de små groddplantorna.

Groning

Många askfrön har fördröjd groning, så om resultatet efter första säsongen ser dåligt ut så är det inte nödvändigtvis misslyckat. Vänta tills det har gått två år efter fröfall innan du bedömer resultatet. Observera att askfrön ofta gror på marker som inte lämpar sig för odling av ask, till exempel på styva lerjordar. Även om föryngringen kan se bra ut så kommer plantorna ganska snart att dö.

Avveckling av fröträd

Eftersom det ofta tar två säsonger för askfrön att gro är det viktigt att fröträden inte avvecklas för tidigt. Om de tas bort innan de nya askarna har hunnit etablera sig är det risk att gräskonkurrensen blir för stor.

Senast korrigerad: 2016-11-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)