Föryngring av bok

Bok är ett skuggfördragande trädslag som föryngras under skärmställning.
Bokföryngring under skärm
Bild: Mats Hannerz

Bokskog föryngras bäst under en skärm av bok eller andra trädslag. Bokplantorna kan drabbas hårt av frost och skador från sork i öppen terräng och repar sig dåligt från dessa skador. Skärmen skyddar mot dessa skador. Dessutom bidrar skärmen till att stammarna kvistrensas och får bättre form. Föryngringen kan ske antingen genom självsådd eller genom skogsodling (plantering eller sådd).

Om det inte finns ett bokbestånd kan mogen skog av björk eller gran användas som skärm. Vanligare är emellertid att en förkultur av något snabbväxande trädslag som björk eller lärk anläggs innan bok planteras. Om förkulturen etableras samtidigt som boken kallas det amkultur.

Naturligt föryngrad björk kan också användas som amkultur.
Det viktigt att skärmen röjs eller gallras med jämna mellanrum så att den inte blir för tät. Boken är ett skuggföredragande trädslag och trivs bäst i relativt skuggiga miljöer.

Självsådd och planterad bok, kollage. Foto Rolf Övergaard och Maria Birkedal.

Självsådda bokplantor och en planta uppkommen efter sådd. Foto Rolf Övergaard (vänster) och Maria Birkedal (höger).

Plantering av bok

Plantera eller sådd kan vara aktuellt om det saknas gammal bokskog eller om de gamla bokarna har dålig kvalitet.

Skärm eller amträd nödvändigt

Eftersom boken är känslig mot frost och uttorkning behöver den planteras under en skärm. Skärmen hjälper också till att forma bokarnas kvalitet. När det saknas gamla skärmträd kan man plantera mer snabbväxande trädslag som amträd. Dessa kan planteras samtidigt som bokplantorna. Exempel på amträd är lärk, björk och al.

Markbered mot gräskonkurrens och sork

Före planteringen är det viktigt att markberedning utförs för att skapa bra planteringspunkter. Markberedningen är särskilt viktig om det har börjat komma upp ogräs. Ogräset konkurrerar med plantorna. Dessutom trivs sorken i högt gräs.

Barrotsplantor vanligast

Vanligast är barrotsplantor (1/0, 2/0 och 1/1) av bok. Då rotsystemet på denna typ av plantor är stort är det viktigt att själva planteringen utförs noggrant och med hänsyn till rotsystemet.

Plantera minst 7 000 plantor per hektar

Plantorna behöver stå tätt för att dana kvaliteten. Minsta antal är 7-8000 plantor per hektar. Man kan sätta dem i rader med 1,8 meters avstånd och 0,7 meter mellan plantorna.

Hägna mot vilt

Plantorna är mycket begärliga för vilt och med dagens höga stora viltstammar skall föryngringslokalen alltid hägnas.

Självsådd under högskärm

Bokföryngring under skärm i Trolleholm. Foto Mats Hannerz.

Boken har kommit upp tätt under den stegvis utglesade skärmen. Trolleholm, Skåne. Foto Mats Hannerz.

Bokskog föryngras nästan alltid genom självsådd under högskärm. Det är det bästa sättet att få tillräckligt många plantor till en rimlig kostnad. Men en viktig förutsättning för att lyckas med självföryngring är gynnsamma förhållanden på marken.

När du gallrar svagt i gamla bokbestånd når mer ljus ner till marken. När markytan värms av solen ökar markorganismernas aktivitet, nedbrytningen av dött växtmaterial ökar och näring frigörs. Det ger bättre groningsbetingelser för bokollonen. Om alltför mycket ljus når marken brukar gräset växa rikligt. Det gör det svårare för nya plantor att växa. Därför är det viktigt att göra lagom stora uttag när du gallrar.

Markbered, mylla och glesa ut skärmen

Bäst resultat får man om man lyckas pricka in ett bra ollonår. Markbered före ollonfallet som sker i oktober-november. Ollonen bör myllas ned högst två centimeter för att skydda dem från gnagare, bergfinkar, duvor m.fl.

Efter markberedningen huggs en ganska tät skärm från det gamla beståndet. Skärmen glesas ut allt eftersom föryngringen etablerar sig. En första utglesning kan göras då plantorna är knähöga. När plantorna är manshöga bör skärmen avvecklas helt med undantag av evighetsträd.

Bokplantor efter självföryngring. Foto Rolf Övergaard.

Tätt bokuppslag efter självsådd. Foto Rolf Övergaard.

Skyddande skärm, bryn och hägn

De ömtåliga groddplantorna är känsliga för torka, frost och konkurrens från gräs och örter. Skärmträden dämpar vegetationen och skyddar mot frost. Täta bryn kan minska uttorkande vindar.

Ofta kommer mycket plantor första året, men många dör på grund av viltbetnng och svampangrepp. Hägn är i regel nödvändigt för att få en lyckad föryngring i trakter med mycket vilt.

Föryngring med etappvis utglesning utan markberedning - Trolle-Ljungbymetoden

Det finns en variant som fungerar bra på bättre marker. Metoden har använts med framgång på godset Trolle-Ljungbys marker i gränstrakterna mellan Skåne och Blekinge. Metoden kräver ingen markberedning eller myllning, utan består enbart av en rad svaga gallringar i det gamla beståndet. Detta görs för att få ner rätt ljusmängd till marken. Samtidigt gynnas kronornas utveckling så de ska få rikligt med ollon av god kvalitet.

Föryngringen inleds med en beredningshuggning med mål att höja det undre krontaket så att marken får en jämnare belysning. Ljusinsläppet ökas successivt genom ljusreglerande huggningar. Den begränsade utglesningen gör att föryngringen främst kommer i de luckor som uppstår efter gallring. Det gamla beståndet glesas ut med jämna intervall tills hela ytan är föryngrad. Därefter avvecklas resten av skärmen i några steg.

Hela föryngringsprocessen kan ta 30-40 år. Under hela perioden sker en värdetillväxt på de kvarlämnade skärmträden. Metoden är inte beroende av något enstaka ollonår. Den kräver dock aktiv skötsel, där beståndets utveckling noga följs så att alla ingrepp görs vid rätt tidpunkt så att ljusinsläppet till marken blir lämpligt.

Senast korrigerad: 2016-11-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)