Föryngring av andra ädla lövträd

Här får du veta mer om hur du föryngrar de ädla lövträden alm, lind, lönn, avenbok och fågelbär.
Planterad lönn på skogsmark
Bild: Mats Hannerz

Alm, lind, lönn, avenbok och fågelbär är alla ädellövträd. De kan grovt delas in i ljusfördragande eller skuggtåliga trädslag. Lind och avenbok betecknas som skuggtåliga medan de andra kräver en mer eller mindre öppen miljö för att trivas och växa bra. De flesta trädslagen är emellertid skuggtåliga i ungdomen. Testa gärna med verktyget Var passar trädet.

Föryngras i blandning

Det finns liten kunskap om produktion och skötsel av dessa trädslag, som för det mesta förekommer i blandning. Undantaget är fågelbär som brukar anläggas i rena bestånd på nedlagd jordbruksmark. Vanligt är att en förkultur eller amkultur av något snabbväxande trädslag som björk eller lärk etableras innan eller samtidigt som planteringen av dessa trädslag. Detta ger visst frostskydd men framförallt bidrar konkurrensen till bättre stamform. Endast lönn och fågelbär tenderar att forma raka stammar naturligt.

Alm är känslig för frost men de övriga trädslagen är relativt frosthärdiga. Naturligt föryngrad björk passar också bra som förkultur. Precis som för ek, bok och ask är det mycket viktigt att skärmen röjs med jämna mellanrum så att den inte växer sig för tät. Intresset av att aktivt föryngra alm är idag litet på grund av almsjukan.

Plantering 

Lindplanta, planterad, Skåne. Foto Mats Hannerz.

Planterad lindplanta i norra Skåne. Foto: Mats Hannerz.

De ädla lövträden alm, lind, lönn, avenbok och fågelbär trivs bäst på bördig mark med djupa jordar, liksom ek, bok och ask. Linden växer emellertid precis som ek också bra på lermark.

Före planteringen är det viktigt att markberedning utförs för att skapa bra planteringspunkter. Om ogräs är etablerat är det mycket viktigt med markberedning - ju kraftigare desto mer ogräs som förväntas på föryngringslokalen.

Normalt är det endast möjligt att få tag i barrotsplantor. Då rotsystemet är stort är det viktigt att själva planteringen utförs noggrant och med hänsyn till rotsystemet.

Plantorna av alla trädslagen, möjligen med undantaget lönn, är mycket begärliga för vilt och med dagens höga stora viltstammar ska föryngringslokalen alltid hägnas.

Naturlig föryngring 

Alm, lönn och avenbok föryngrar sig ofta rikligt på de ställen där de förekommer. Det finns därför stora möjligheter att utnyttja detta då man vill etablera ett nytt bestånd. Naturlig föryngring av fågelbär kan också vara riklig men detta är mindre vanligt och föryngringen kommer ofta fläckvis. Linden är det trädslag som har svårast att föryngra sig från frö. Däremot har linden en god förmåga till att bilda stubbskott.

Gammal lind i Qvallsta utanför Knivsta. Foto Mats Hannerz.

Linden kan bli mycket gammal och överlever även om den drabbas av stamskador. De här lindarna står utanför Knivsta i Uppland. Foto: Mats Hannerz.

Blandskogar

Dessa trädslag förekommer nästan alltid i blandning med varandra eller med andra trädslag, ofta ek. Man kan därför inte räkna med att etablera rena bestånd av till exempel lönn. Det beror på att etableringen av fröplantor begränsas av hur många fröträd som finns i föregående bestånd. Genom naturlig föryngring kan man dock bibehålla dessa trädslag som inslag i det nya blandbeståndet.

Sammansättningen kan styras

Genom de föryngringsåtgärder som vi kan utnyttja skulle man kunna styra trädslagssammansättningen i det nya blandbestånd med alm, lönn, avenbok, fågelbär eller lind som ska etableras. Studier visar dock på att vi genom markberedning, skärmställning eller hägn har mycket liten möjlighet att styra. Istället måste de senare röjningarna bli ett än mer viktigt verktyg.

Generella råd för sådd

Beställ frön i god tid

Enklast är om du kan köpa frön hos en plantskola, men om det inte går att få tag på så finns möjlighet att plocka frön från träd på den egna marken. Om du planerar att köpa frön så meddela plantskolan i god tid, helst redan under sommaren året innan du skall så. För en del av arterna krävs till och med två års framförhållning för att fröna skall vara förbehandlade och klara när du får dem.

Frömängd

Se till att du kan få 30 000-40 000 plantor per hektar. Vikterna av respektive art måste du själv avgöra beroende på vilka arter du vill ha mest av, och vilken groningsprocent du har på de olika fröpartierna.

Tidpunkt för sådd

Du kan så antingen på hösten eller på våren. Oavsett vilket du väljer får du räkna med att vänta ett par år innan alla frön som kommer att gro har grott. Fördröjningen beror på att arterna skiljer sig åt när det kommer till hur frövilan ser ut och hur lång tid det tar innan den hävs.

Skärm

Någon skärm ska inte behövas om du sår en blandning av snabbväxande och mer senvuxna ädla lövträd eftersom de snabba träden ofta är mer frosttåliga och kan utgöra skydd för de mer långsamma arterna, som i sin tur oftast är tåliga när det gäller beskuggning.

Stängsling

De flesta ädla lövträd är populära hos viltet och därför är det oftast bäst att stängsla föryngringarna. Om viltstammarna är små, och du väljer att använda större mängder frön, och kanske till och med blandar in till exempel rönn i sådden, så kan det fungera att låta bli att hägna.

Markberedning

Fröna behöver komma ner till mineraljorden för att få bra groningsförhållanden. Därför är det bra om du markbereder så att markvegetationen inte hindrar fröna från att få markkontakt.

Sådd av alm

Almfrukter. Från Den nordiska floran, Bo Mossberg.

Alm med sina frukter. Illustration Bo Mossberg från Den nordiska floran.
almfrukter, Bo Mossberg.

Insamling av frön

Fröinsamlingen sker från marken i juni-juli. Arbetet blir lättare om du har lagt ut presenningar under träden i förväg. Ett annat alternativ är att klippa ner grenar och plocka frön från dem. Frön som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön

Efter att almfröna har lufttorkats i två veckor till 7 % vattenhalt sker lagring bäst i lufttäta behållare vid 0-4ºC. Innan sådd skall fröna blötläggas i ett dygn och sedan blandas med ett lämpligt stratifieringsmedium (t.ex. sand och torv) och förvaras vid 5ºC i tre månader.

Frömängd

Almen behöver stå trångt i plantstadiet och grobarheten i fröpartierna är ofta dålig. Därför bör du så cirka 10 kg frön per hektar för att få en tät föryngring.

Tidpunkt för sådd

Antingen kan du så almfröna direkt efter skörd på sommaren, eller så kan du lagra dem och så på våren. Bäst groning får du om du sår direkt efter skörd.

Skärm

Föryngring under skärm är att föredra när det gäller alm eftersom den inte klarar frost, men är tålig mot skugga.

Sådd av lind

Lindfrukt. Foto Mats Hannerz.

Lindens frukter. Foto Mats Hannerz.

Linden kräver exceptionellt höga temperaturer i juli och augusti för att gro och är därför mycket svår att föryngra med sådd.

Insamling av frön

Frön från lind samlas in i oktober-november. När fröna har mognat så kan du vänta på en frostnatt och efter det lägga ut presenningar under träden och sedan skaka ner frökapslarna. Frö som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön

Fröna förvarar du vid en vattenhalt mellan 10 och 12 % i -3 till -10ºC. Före sådd krävs en rejäl förbehandling. Börja med att blanda fröna med sand och håll dem vid 20ºC i en till två månader. Efter det behöver de ligga mellan sex och nio månader vid 10ºC. Den långa förbehandlingstiden gör att det kanske inte blir aktuellt att så förrän andra våren efter skörd.

Frömängd

4-5 kg frö per hektar behöver du så. Mängden bör ökas om grobarheten i partiet är dålig.

Tidpunkt för sådd

Sådden kan ske antingen på våren eller på hösten. Tänk på att groning kan ske även under andra och tredje året.

Skärm

Föryngra gärna lind under skärm eftersom den är tålig mot skugga, men känslig mot frost. Ytterligare ett skäl att använda skärmträd är att kvaliteten blir dålig om beståndet är för glest.

Sådd av lönn

Blommande lönn. Foto Mats Hannerz.

Blommande lönn. Foto Mats Hannerz.

Insamling av frön

Om du själv skall samla in frön från lönn så skall du göra det så sent som möjligt innan fröna faller, vilket innebär någon gång i september –oktober. Insamlingen sker för hand, eventuellt med hjälp av lift. Frön som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön

Lönnfrön lagras vid 8-11 % vattenhalt i temperaturer mellan -3ºC och -10ºC. Innan sådd skall du fukta upp fröna och lägga dem i vitmossa blandad med sand i en till fyra månader. Temperaturen under förbehandlingen skall vara 4ºC.

Frömängd

Lönnar är ljuskrävande och får lätt raka, ogrenade stammar. Detta gör att föryngringarna kan vara ganska glesa. 4-5 kg frö per hektar är vad som behövs.

Tidpunkt för sådd

Lönn kan sås antingen på hösten direkt efter skörd, eller på våren i april, början av maj.

Skärm

Lönnar är inte särskilt frostkänsliga efter att de lämnat groddplantstadiet och därför går det bra att föryngra utan skärm.

Sådd av avenbok

avenbokfrukt, Bo Mossberg

Avenbok, frön, Råshult. Mats Hannerz.

Frön av avenbok, Linnés Råshult. Foto Mats Hannerz.

Insamling av frön

Samla in fröna för hand eller skaka ner dem på en presenning. Skörden sker i oktober-november. Frön som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön och tidpunkt för sådd

Fröna torkas till max 10 % vattenhalt och hålls sedan mellan -3 och -10ºC. Förbehandlingen tar lång tid och därför kan avenbok inte sås förrän andra våren efter skörd. Börja i maj med att blötlägga fröna i en till två dygn. Därefter lägger du dem i en fuktig blandning av torv och sand vid 20ºC i fyra till fem månader. Efter det kan du antingen så fröna, eller behålla dem i mediet men sänka temperaturen till -5ºC och så kommande vår.

Frömängd

3-4 kg frön per hektar är lagom att så.

Skärm

Avenboken tål skugga i ungdomen och du kan därför föryngra under skärm. Det är ovanligt att avenbok odlas i rena bestånd, men den kan med fördel användas som underväxt i ekbestånd.

Sådd av fågelbär

Körsbär. Foto Mats Hannerz.

Fågelbärets frukter (körsbär) samlas in i juli. Foto Mats Hannerz.

Insamling av frön

Fågelbärsträdets frön samlar du in för hand i juli. Frön som har samlats in på egen mark får enligt skogsvårdslagen bara användas på den egna fastigheten.

Lagring av frön

Förvaring sker vid 6-10 % vattenhalt i -1 till -5ºC. När det är dags att så skall fröna förbehandlas först under två veckor vid 20ºC, och sedan fyra till sex månader vid 3ºC.

Frömängd

4-5 kg är lagom att så per hektar. Då kan du räkna med att få ungefär 10 000 plantor på ett hektar och det är bra eftersom fågelbärsträdet är ljuskrävande och lätt får en rak ogrenad stam.

Tidpunkt för sådd

Fågelbär bör sås i början av april.

Skärm

Eftersom fågelbärsträdet är frosthärdigt och vill ha gott om ljus går det bra att föryngra utan skärm. Se bara till att ogräskonkurrensen inte är för kraftig.

Myllning

Fröna sås bäst på 2 cm djup.

Senast korrigerad: 2023-12-12
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)