Välj bestånd – steg för steg

Det är många steg som måste tas och frågor som måste besvaras innan skogsägaren kan göra det slutliga urvalet av slutavverkningsbestånd.
Vilka bestånd ska vi prioritera?
Bild: Johan Heurgren

Bestäm tidshorisont

En normalstor skogsägare avverkar ofta med några års mellanrum. Om avverkningsobjekten samordnas kan man minska kostnaderna för planering, transport av utrustning m.m. Ett avverkningstillfälle per fem- eller tioårsperiod kan kanske vara lämpligt. Skogsbruksplanens planeringshorisont är vanligen tio år. För en nystartad skogsägare som behöver avverka stor virkesvolym inom kort tid för att amortera höga lån kan fem år eller kortare vara lämpligt. En skogsägare som utför avverkningen själv kan fördela arbetet över tiden och kanske avverka varje år. Men även denne skogsägare har nytta av att planera flera års avverkning samtidigt.

Kontrollera plandata

En färsk skogsbruksplan är en bra utgångspunkt för beståndsvalet. Men även om planen är ny räcker uppgifterna normalt inte för det slutliga beståndsurvalet. Om det saknas beståndsdata måste man hämta in uppgifter om den avverkningsbara skogen, d.v.s. huggningsklass G2, S1 och S2, på annat sätt. I en gammal plan måste man också undersöka bestånd som ännu inte nått G2.

Välj ut möjliga bestånd för slutavverkning

De bestånd som väljs ut till bruttolistan måste ha nått lägsta tillåtna slutavverkningsålder enligt skogsvårdslagen (klicka på länken till höger). Beståndens utseende kan tala för eller emot slutavverkning. Ett tidigare välgallrat bestånd med god kvalitet och stor andel grönkrona kanske förräntar sig bättre med gallring, medan ogallrade bestånd med upphissad grönkrona måste slutavverkas då de inte klarar en gallring p.g.a. stormfällnings- och snöbrottsrisken.

Välj ut dubbla avverkningsmängden

Bestäm hur många kubikmeter som är aktuella att avverka under tidsperioden. Medeltillväxt enligt skogsbruksplanen, mängden gammal skog, ditt konsumtions- och amorteringsbehov spelar in här. Välj så många bestånd så att det motsvarar den dubbla avverkningsmängden. Då finns tillräckligt många objekt att göra det slutliga urvalet ur.

Om planens uppgifter inte räcker

Om det saknas data eller data i skogsbruksplanen är gamla måste du samla nya uppgifter i skogen. Börja med beståndsgränserna – om de ska flyttas så påverkas självklart också data om beståndet. Bestånden bör vara enhetliga med avseende på ståndortsindex. Studera markens fältskikt, lutningsförhållanden och fuktighet. Inom ett bestånd bör egenskaper som virkesförråd per hektar, medeldiameter, trädslagsblandning och ålder vara så enhetliga som möjligt. Mät och kontrollera dessa faktorer. Ju bättre data du har desto säkrare analys kan du göra. Bäst är att lägga ut provytor och att använda både klave (för diametermätningar), höjdmätare och tillväxtborr (för att skatta åldern). Läs mer om mätningar på kommande sidor.

Beräkna förräntning

Beräkna visarprocenter (förräntning) för de valda bestånden. Använd gärna verktyget Beståndsval. Justera vid behov indata och gör om beräkningen. Bestäm preliminärt den slutliga avverkningsmängden genom att välja de bestånd som ger lägst visarprocent. Om skillnaden mellan de preliminärt valda bestånden och övriga bestånd i den dubbla avverkningsmängden är mindre än en halv procentenhet bör andra faktorer än visarprocenten vägas in. Det kan vara landskapsperspektiv, hänsyn till jakt, svamp- och bärplockning, traditioner mm. Kalkylerandet får inte gå ut över trivselvärdena! Videofilma gärna representativa delar av bestånden för att få en samlad bild av dem och för att kunna beakta nya aspekter som tillkommer efterhand.

Slutligt urval

Nu kan det slutliga urvalet göras med ledning av de ekonomiska beräkningarna. Men det finns också riskfaktorer som måste beaktas. Rotröta som sprider sig i beståndet kan snabbt "äta upp" den kalkylerade värdetillväxten. Om rotrötan redan har fått fäste kan beståndet behöva avverkas i förtid och ny skog med mindre rötutsatta trädslag behöva anläggas. Stormfällning är en viktig riskfaktor. Har man erfarenheter av upprepade stormfällningar på trakten kan en tidigarelagd avverkning vara motiverad.

Beslutsgång vid val av slutavverkningsbestånd. Anna Marconi.

Det är många steg på vägen till det slutliga beståndsurvalet. A och O är så bra information som möjligt om skogen. Illustration Anna Marconi.

Senast korrigerad: 2020-03-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)