Välj rätt bestånd

Är det smartast att avverka det gamla tallbeståndet, eller ska jag prioritera granskogen? Valet av slutavverkningsbestånd har stor påverkan på fastighetens ekonomi.
Vilket bestånd ska avverkas först?
Bild: Mats Hannerz

Slutavverkningen står för 80-90 % av skogsbrukets inkomster. Valet av slutavverkningsbestånd får stora ekonomiska följder. 

Prioritera med visarprocent

Här visar vi hur man prioriterar slutavverkningsbestånd efter företagsekonomiska principer. Genom att i första hand avverka de bestånd som har en låg relativ värdetillväxt maximeras den långsiktiga tillväxten av skogskapitalet. I en verklig beslutssituation måste förstås andra hänsyn också vägas in - lokal efterfrågan på olika sortiment, om det finns väg till beståndet, naturhänsyn eller estetiska värden. Bara för att nämna några.

Med verktyget Beståndsval beräknar du värdetillväxt och förräntning för dina egna bestånd. På "sista raden" finns ett mått som kallas visarprocent - det är ett mått som visar hur beståndet och marken förräntar sig just nu. Om visarprocenten är låg är det bättre att avverka beståndet och ersätta det med en ny generation.

Tjäna pengar på rätt bestånd - ett exempel

Välj ett av tre bestånd

Du ska avverka ett av tre möjliga bestånd. Bestånden är olika stora men är lika mycket värda om de avverkas idag (totalt 300.000 kr). Du beräknar beståndens värde om 10 år. Det samlade rotvärdet på de bestånd som lämnas kvar ger ett mått på hur skogskapitalet kommer att växa beroende på vilket bestånd som avverkas.

Beståndsval, tre bestånd. Anna Marconi.

Så här såg bestånden ut när vi fattade beslutet samt 10 år senare.

  Gran pelarsal Tall gammal Gran medelgod
Virkesförråd år 0, m3sk/ha 400 275 300
Virkesvärde år 0, kr/m3sk 300 400 275
Volymtillväxt m3sk/ha, år 8 4 7
Kvalitetsvärdetillväxt 0 1,9 0,2
Förräntning (visarprocent), % 1,6 3,3 2,4
Värde år 0, kr/ha 120.000 110.000 82.500
Värde år 10, kr/ha 144.000 152.000 103.500
Värdeökning, hela beståndet, kr 51.600 115.100 80.300

 

I det här exemplet har den gamla och glesa tallskogen den högsta förräntningen och man vinner alltså mest på att spara den. Lägst förräntning har pelarsalsgranen, trots att den är välbestockad och växer bra. Genom att avverka den grova granskogen tjänar du 63.500 kr jämfört med att avverka den gamla tallskogen. Vinsten av att peka ut rätt bestånd räcker ofta mer än väl till för att inventera hela skogen.Beståndsval, resultatdiagram. Anna Marconi.

Senast korrigerad: 2020-03-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)