Att välja bestånd för stubbskörd

Möjligheterna att ta ut stubbar beror bland annat på hur lätta de är att bryta (typ av bestånd och mark), miljöriskerna och marknaden i närområdet. Här är några tips.
Bild: Mats Hannerz

Finns tillräckligt mycket stubbar?

Mängden brytbara stubbar varierar mycket beroende på beståndets volym, trädslag och stammarnas grovlek. Stubbarna i en småländsk, högproduktiv granskog som slutavverkas kan väga 45 ton (torrvikt) per hektar, medan en tredjedel så mycket kan tas ut i en lågproduktiv tallskog i norra Norrland.

Stubbarna kan vara mer brytvärda i en grov skog än i en klenare, även om de skulle ha samma volym per hektar.

En slutavverkning ger betydligt fler brytvärda stubbar än en gallring, där det troligen aldrig är lönsamt att bryta stubbar.

Prioritera gran framför tall

Både hos tallen och granen utgör stubben och rötterna (ner till 5 cm diameter) drygt 20 % av biomassan. Granstubbar bör dock alltid prioriteras då de är lättare att bryta och få rena, samtidigt som de oftast har lägre naturvärde än tallstubbar. Lövstubbar bör undvikas eftersom de är viktiga för många arter.

Bestånd med rotröta

Om beståndet är drabbat av rotröta minskar risken för rötspridning till nästa generation om de infekterade stubbarna tas bort.

Natur- och kulturvärden

Undvik att skörda stubbar i bestånd med höga naturvärden eller värdefulla kulturmiljöer. Undvik också stubbskörd i områden som är viktiga för friluftslivet.

Åkermarksgran

Granskog på åkermark är lämpligt för stubbskörd. Dels är miljövärdena låga, dels är brytningen enklare.

Närhet till marknad

Stubbar är skrymmande och dyra att frakta, åtminstone om de inte flisas direkt vid hygget. Betalningsförmågan är störst nära förbrukare och där det finns etablerade företag som utför stubbskörd.

Undvik fuktiga marker

På fuktiga och blöta marker är risken stor för markskador, både i samband med stubbskörden och vid kommande terrängkörning när stubbarnas armering av marken är borta.

Undvik finkorniga marker

På finmo/mo och finkornigare marker är risken stor för markkompaktering och erosionsskador.

Undvik branta eller steniga bestånd

Om terrängförhållandena är besvärliga ökar kostnaden för stubbskörd. I sluttningar ökar också risken för erosionsskador.

Senast korrigerad: 2020-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)