Hänsyn vid stubbskörd

Skogsvårdslagens hänsynsregler gäller vid stubbskörd precis som vid en traditionell avverkning. Stubbtäkt innebär dock en del extra påfrestningar på miljön.
Bild: Mats Hannerz

Körskador 

Stubbrytningen i sig ger en markstörning och täkten innebär att fler maskiner kör i beståndet. Risken ökar för markskador och erosion. De borttagna stubbarna ökar också risken för markskador vid kommande terrängkörning. Se därför till att minimera markskadorna, att undvika körning när det är blött i terrängen och att helt undvika fuktiga och blöta områden. Undvik också finkorniga marker där risken är stor för erosion och markkompaktering.

Stubbar bör lämnas längs basvägarna för att behålla bärigheten på marken.

Bara barrträdsstubbar

Skörda endast stubbar av barrträd. Lövträdsstubbar är ovanligare och hem för fler hotade arter.

Ta inte ut allt

Skogsstyrelsen rekommenderar att man lämnar 15-25 % av volymen av både gran- och tallstubbar.

Lämna skyddszoner

Ta inte ut stubbar intill kantzoner mot vatten och trädbevuxna hänsynsytor. Om stubbarna tas bort minskar stabiliteten på de kvarvarande träden.

Återför aska

Om stubbtäkten görs samtidigt som grot tas ut behöver ofta aska återföras till beståndet. Skogsstyrelsen rekommenderar askåterföring om askuttaget överstiger 0,5 ton aska/hektar.

Undvik miljöer som är värdefulla för kulturmiljö och friluftsliv

I områden med mycket kulturlämningar finns risk att tidigare okända lämningar förstörs av stubbrytningen. Skörda inte heller stubbar i områden som är viktiga för friluftslivet, eller nära stigar och vandringsleder.

Försiktighet i renbetesområden

Var försiktig med brytning av tallstubbar på lavhävdade marker i renbetesområden. Brytning av granstubbar ger dock mindre påverkan.

Stubbvältorna kan locka insekter

När stubbarna samlas i högar kan de locka till sig insekter som riskerar att följa med till värmeverken. Om det finns lövträstubbar är risken större att ovanliga arter kan råka illa ut.

Senast korrigerad: 2020-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)