Vilka bestånd passar för grotuttag?

Det finns ofta mer grot i gran än i tallbestånd, och mer i en slutavverkning än i en gallring. Ta i första hand ut grot på friska och bördiga marker. Undvik fuktiga, steniga eller lavrika marker.
Bördigt granbestånd - här blir det mycket grot.
Bild: Mats Hannerz

Ståndort

 • Ta i första hand ut grot på friska marker med bra bärighet på blåbärsristyp eller bättre.
 • Undvik svaga marker och ta aldrig ut grot på lavtyper. Näringen behövs i beståndet.
 • Undvik fuktiga och blöta marker. Här är risken för körskador stor.
 • Undvik steniga marker eller annan terräng med dålig framkomlighet. Där blir grotskrden för dyr.
 • Undvik marker som ska hyggesbrännas. Där behövs groten som bränsle.

Ekonomin

 • Närheten till marknaden (värmeverk eller industrier) avgör ofta hur mycket betalt du får för groten.
 • Undvik att ta ut grot i små bestånd om det inte går att samordna med flera närliggande områden. De fasta kostnaderna för att ta dit många maskiner kan bara betala sig om man får strre volymer.

Avverkningsområdets förutsättningar

 • Hur långt är det till väg? Det är dyrt och energikrävande att skota grot i terrängen.
 • När ska groten skotas ut? Sker det i samband med rundvirkesskotningen eller sker det vid senare tillfälle?
 • Vilken typ av sönderdelningsmetod kommer att användas? Terränggående eller väggående fordon? Detta avgör var man kan placera grotvältorna.
 • Finns tillräckliga avläggs- och containerplatser? Grothögar och lastbilar kräver större utrymme än vid virkeshantering.
 • Finns vändplaner för risbilar och containerekipage?
 • Har vägen tillräcklig bärighet?
 • Finns det hinder, till exempel för smala basvägar eller luftledningar?
 • Hur länge ska grotvältorna lagras? Kan de långa liggtiderna påverka något annat i omgivningen?

Miljön

 • Undvik att ta ut grot i nyckelbiotoper, hänsynsytor eller skyddszoner mot reservat, vattendrag och våtmarker om det inte är så att uttaget bidrar till att öka naturvärdena i det specifika området
 • Undvik blöta och fukta marker där risken är stor för markskador.

Gallring/slutavverkning

 • Grot tas i första hand ut i slutavverkningar. I gallringar är grotmängderna små och skörden är sällan lönsam. Dessutom behövs näringen för det växande beståndet.

Skogsvården

 • Ett hygge som är risrensat är betydligt lättare att markbereda och plantera. Om du har mycket ris i beståndet kan en grotskörd vara nödvändig för ett bra resultat.
Senast korrigerad: 2019-12-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)