Hänsyn till rennäringen

Alla skogliga ingrepp i renskötselområden måste ta hänsyn till renarna. Det gäller även röjning.
Bild: Mats Hannerz

Några tips för röjningen:

  • När flyttleder går genom ungskog kan de gärna röjas så de blir ordentligt glesa. Gärna så det bildas stråk i flyttriktningen (med tätare i kanterna).
  • I vinterbetesmarker kan en röjning till glesare stamantal vara motiverad för att gynna marklaven.
  • Röj helst tidigt så att röjningsavfallet multnar snabbt. Det är särskilt viktigt på vinter- och lavbeten där renarna annars får svårare att sparka eller gräva.

gulvit renlav. Foto Mats Hannerz.

Renlaven, det viktiga vinterfodret för renarna. Foto Mats Hannerz.

Läs mer om skogsbruk och rennäring

Senast korrigerad: 2020-03-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)