Hänsyn till friluftslivet vid röjning

En tät ungskog lockar inte till friluftsliv men på sikt öppnar röjningen upp för en strövvänlig miljö. Stigar och leder ska förstås hållas fria från röjstammar, men det finns också mer att tänka på.
Efter röjningen kommer ljus ner till marken och miljön blir mer strövvänlig.
Bild: Mats Hannerz

En tät ungskog är ingen rekreationsskog - varken före eller omedelbart efter röjningen. Men i takt med att röjningsavfallet bryts ned och träden växer upp kan den börja utnyttjas av friluftslivet. Var ungskogarna finns i landskapet har stor betydelse för hur de uppfattas av den skogsälskande besökaren. Det är skillnad att mötas av en tät vägg eller av en ungskog som smyger fram mot stigen via ett bryn.

Tips för friluftsanpassad röjning

Här är några tips för friluftsanpassad röjning. Många av råden för naturvård och kulturmiljövård gäller också för friluftslivet. En variationsrik miljö med plats för djur och växter, och där kulturmiljöerna bevaras och är synliga, är positivt även för rekreationen.

Stigar

Lämna inget röjningsris på stigar, och röj gärna någon meter extra kring stigarna för att släppa in ljus och underlätta framkomligheten. Lämna dock bärande träd och buskar och andra värdefulla naturvårdsträd.

Bryn

Lämna oröjda bryn mot annan mark, t.ex. sjöar, jordbruksmark och impediment.

Utsikter

Röj lite extra där det behövs för att skapa utsikter - men spara ändå bärande träd och buskar,

Bevara gläntor

Naturliga gläntor i skogen, kanske på ett hällmarksparti eller kring en kulturlämning, kan röjas lite extra (men tänk åter på det som bör sparas för naturvården).

Löv

Bevara löv, särskilt i kantzoner mot vattendrag, åkermark, stigar.

Tänk på säkerheten och informera

I tätortsnära områden kan röjare och besökare mötas i skogen. Håll säkerhetsavstånd, och skylta gärna upp att röjningsarbete pågår. Passa också gärna på att informera närboende att röjning pågår, och varför. De flesta är positiva till röjning om de vet att det är för skogens bästa.

Skogsbruk och friluftsliv, en film från 2019 (14 minuter).

Senast korrigerad: 2020-03-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)