Hyggesfritt och friluftsliv

Hyggesfritt ses ofta som synonymt med rekreationsvänligt. Den extrema formen av tät blädningsskog är inte alltid strövvänlig. En mosaik av hyggesfria och andra metoder kan bli attraktiva miljöer.
Lite luckigt och varierat, där trivs vandraren.
Bild: Mats Hannerz

Rekreation och friluftsliv är ofta ett starkt motiv för kommuner och andra skogsägare att bruka skogen utan hyggen. Men det är inte självklart att den perfekt skötta blädningsskogen är den bästa ur rekreationssynpunkt. Det finns många undersökningar om hur människor upplever olika typer av skogar. Variation är en viktig faktor. I en blädningsskog som helt domineras av gran är skogen homogen - den ser likadan ut överallt, och det blir dålig genomsikt. Det blir heller aldrig de "pelarsalar" som uppskattas av många skogsbesökare. Återkommande gallringar gör dessutom att det ligger hindrande avverkningsavfall på marken under en stor del av tiden.

Men det finns förstås alternativ till den mer extrema blädningsskogen. En mer utglesad skog med lite luckor för sikten och variationen, grupper med andra trädslag kan också få plats i ett hyggesfritt skogsbruk, även om man tappar en del (kanske en hel del) i virkesproduktion. För de "sociala skogarna" kan dock virkesproduktionen vara ett underordnat mål.

Mycket mer att göra för friluftslivet

Det finns mycket annat man kan göra inom ramen för trakthyggesbruket för att gynna rekreation och friluftsliv:

  • Låt skogen bli äldre. Längre omloppstider i trakthyggesbruket ger automatiskt mer gammelskog och mindre årlig hyggesareal. Det kostar inte så mycket i minskad produktion - frisk och välsluten tall- och granskog växer bra långt upp i åldrarna, 100 till 120 år är inga problem. Och tallskog kan växa bra ännu längre.
  • Ta bara upp små hyggen - med metoden luckhuggning uppfattar man knappt luckorna som hyggen, snarare som gläntor.
  • Lämna många frö- och miljöträd på hyggena, och låt gärna fröträden stå kvar lite längre än vad som är motiverat med tanke på föryngringen.
  • Gallra bestånden upprepade gånger. Det ger skogar med god genomsikt, vilket uppskattas. Det förbereder också skogen för längre omloppstider.
  • Gynna många olika trädslag i röjning och gallring - många upplever blandskogar som trevligare och mer naturliga än monokulturer.
  • Kanske viktigast av allt: ta bort ris och toppar från stigar och små vägar (men det gäller förstås allt skogsbruk).
Senast korrigerad: 2019-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)