Hyggesfritt, mark och vatten

Vi har dåliga kunskaper om effekterna av hyggesfritt skogsbruk på skogens mark och vatten. Mycket talar för att blädning kan minska kväveläckaget. Markskador är en risk också i hyggesfritt skogsbruk.
Alltid risker med tunga transporter på mjuka jordar
Bild: Mattias Westerberg/SKOGENbild

Kväveläckage

Vid slutavverkning ökar läckaget av kväve under ett antal år. Det har spekulerats om andra skogsbruksformer med bibehållet trädskikt skulle kunna minska läckaget. Det finns några få svenska studier av effekterna av att lämna skärm jämfört med kalavverkning. En tallskärm minskade läckaget under de första åren, men det är inte klarlagt vad som händer när skärmen avvecklas. I en jämförelse mellan granskärm och kalavverkning på en torvmark såg man inga skillnader under de första åren. Något som är klarlagt är däremot att markvegetationen spelar stor roll för läckagets storlek - när hyggesvegetationen och den nya plantskogen är etablerad minskar kväveläckaget. Det finns dock några tyska studier som visar att läckaget är mindre vid småskaliga uttag jämfört med hygge.

Trots att det saknas kunskap drar många slutsatsen att småskalig avverkning (t.ex. blädning) kan minska utlakningen av kväve. Teoretiskt kan dock samma minskning erhållas med hyggesvegetation.

Markskador

Det är osäkert om markskadorna av skogsmaskiner ökar eller minskar vid ett hyggesfritt skogsbruk. I en blädningsskog tas de större träden ut, och det kräver i sin tur stora maskiner med högre marktryck. Antalet virkestransporter är också högre eftersom blädningsingreppen görs återkommande med 10-25 års intervall i samma stickvägar.

Såväl i trakthyggesbruket som i blädningsskogen måste skogsbruket motverka markskador, till exempel genom att anpassa körstråken till terrängen, undvika drivningsarbete under blöta perioder och använda hjälpmedel som stockmattor, broar och markskonare. När maskiner måste korsa vattendrag rekommenderas permanenta broar i blädningsskogen, något som är möjligt eftersom stickvägssystemet ska vara mer eller mindre permanent.

Senast korrigerad: 2016-11-22
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)