Hyggesfritt och andra värden

Hyggesfria metoder kan minska en del negativa effekter på den biologiska mångfalden. Hyggesfritt kan också motiveras i rekreationsmiljöer och i skogar viktiga för renbete.
Det finns miljöer som helst inte ska kalavverkas
Bild: Mats Hannerz

Trakthyggesbruket för med sig en del nackdelar, som till viss del kan minska med hyggesfria metoder. De vanligaste argumenten för hyggesfritt är:

  • Den biologiska mångfalden - många typiska skogsarter missgynnas av hyggesfasen. Om marken är kontinuerligt täckt av skog har de större chans att överleva. Däremot finnas andra arter som är beroende av störningar, och de kan gynnas av hyggesfasen. 
  • Friluftsliv och andra sociala hänsyn - många tycker att kalhyggen är fula, och att täta ungskogar och likåldriga gallringsskogar inte inbjuder till friluftsliv. Hyggesfritt skogsbruk är därför ofta ett bra alternativ eller komplement i tätortsnära och andra välbesökta skogsområden.
  • Rennäringen - hänglavsrika skogar är viktiga för renbetet, och trakthyggesbruk med markberedning försämrar förutsättningarna för marklavar.
  • Mark och vatten - med hyggesfritt skogsbruk kan risken för markskador och läckage av näringsämnen och skadliga ämnen eventuellt minska. Forskningsresultaten spretar dock en del, och skadorna beror sannolikt på hur och var man kör och hur skogen och marken ser ut.
Senast korrigerad: 2019-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)