Skogsodling under skärm

Både skärmföryngringar och fröträdsställningar kan kompletteras med plantering eller sådd.
Planterade granar under tallskärm, en utmärkt kombination.
Bild: Mats Hannerz

Skogsodlingen (sådd och plantering) gör att föryngringen kommer igång snabbare och blir mindre beroende av frötillgång och årsmån.

Fördelar med att kombinera skogsodling och naturlig föryngring

  • Plantering kan vara ett nödvändigt komplement till naturlig föryngring på bättre boniteter med mycket hyggesvegetation.
  • Skärm- och fröträden ger skydd åt de planterade och sådda plantorna mot frost, snytbaggeskador och vegetationskonkurrens.
  • Skärm- och fröträden ger en trängseleffekt som kan gynna kvalitetsutvecklingen hos den nya skogen.
  • Plantering av gran under fröträd av tall kan vara ett möjligt sätt att skapa barrblandskog.

I praktiken alltid en blandning

De flesta ungskogar är i praktiken en kombination av naturlig föryngring och skogsodling. Naturlig föryngring fyller på med plantor även i planteringar på öppna kalytor. Skogsstyrelsens återväxttaxering visar att i genomsnitt 20 % av alla huvudplantor av barr i planteringar är naturligt föryngrade. Om också lövet räknas in är 30 % av alla huvudplantor självföryngrade.

Senast korrigerad: 2016-09-07
Plantor
Föryngring

Kommentarer (0 st)