Skärmföryngring med gran

Naturlig föryngring av gran under högskärm har sin plats på frostlänta och fuktiga lokaler. Metoden innebär dock risker för vindfällning, torka och insektskador på skärmträden.
Bild: Mats Hannerz

Granskärmen skyddar föryngringen mot skador av sol, vind, frost och uttorkning. Skärmföryngring kan med fördel kombineras med plantering. De största ekonomiska riskerna med metoden är vindfällning och att skärmträden dör på rot på grund av torka och insektsskador.

Förutsättningar för att lyckas med naturlig föryngring med gran

 • Marken måste vara lättföryngrad. Mark med örttyper, mark utan fältskikt och starr-fräkentyper är oftast mer lättföryngrade än gräs- och ristyper. Bottenskikt av vitmossa är bra medan fastmarksmossor är sämre. Björnmossor är till och med dåligt för plantetableringen. Men det finns en stor variation - leta efter beståndsföryngring i luckor.
 • Det måste finnas tillräckligt med bra, stormfasta granar att lämna i skärmen.
 • Metoden fungerar bäst i goda klimatlägen. Temperatursumman bör överstiga 1000 dygnsgrader för att det ska bildas tillräckligt med grobart frö, om det inte redan finns befintlig beståndsföryngring.
 • Marken bör vara fuktig, gärna torvmark. Frisk mark och blåbärsristyper med rörligt markvatten under längre perioder kan också gå bra.

Metoden har flera fördelar jämfört med kalavverkning

 • Mindre snytbaggegnag på plantorna och mindre vegetationsuppslag
 • Mindre risk för frostskador
 • Växter och djur som trivs i skuggig, fuktig miljö klarar sig bättre
 • Metoden kan vara billig om den utförs på rätt sätt, föryngringen lyckas och man slipper skador på skärmträden
 • Beståndsföryngring har större chans att överleva
 • Näringsläckaget kan bli mindre.

Men det finns också nackdelar och risker

 • Kräver god planering och tillsyn/uppföljning under lång tid
 • Uppdelad avverkning fördyrar och flyttar virkesintäkter framåt i tiden
 • Stor risk för vindfällning
 • Stor risk för angrepp av granbarkborre på skärmträden
 • Misslyckad föryngring kan ge höga skogsvårdskostnader.

Beståndsföryngring och nyföryngring

Föryngringen kan bestå av beståndsföryngring eller nyföryngring. Beståndsföryngring är plantor och unga träd som är etablerade innan skärmträden friställts. Om det finns beståndsföryngring förkortas tiden och ökar säkerheten för lyckad återbeskogning.

Beståndsföryngrade granar kan vara mycket gamla trots att de är små. Undertryckta granar med minimal tillväxt kan dock börja växa som vanliga plantor 2-4 år efter friställningen.

Små undertryckta granar överlever ofta inte en kalavverkning. De måste vänjas genom att beståndet glesas ut i omgångar.

Om det inte finns tillräckligt med beståndsföryngring måste du lita till nyföryngring från skärmträden. Då är det extra viktigt att skärmhuggningen görs när det finns gott om kottar. Markberedning är oftast nödvändigt på frisk mark men behövs ofta inte på fuktiga marker.

Föryngringen sker under flera år efter skärmhuggningen. Den kulminerar ofta 5-10 år efter. Om man enbart litar till nyföryngring kan man behöva vänta 10-20 år innan skärmen kan avvecklas helt.

Glesa ut beståndet stegvis

Skärmmetoden bygger på att beståndet glesas ut i omgångar för att träden skall bli stormfasta och föryngringen ska skyddas. Skärmträden får också en värdetillväxt under föryngringsfasen.

Spara i första hand

 • Härskande (och i andra hand medhärskande) träd - härskande träd är de högsta träden i ett likåldrigt bestånd. Vanligen avses träd vilkas höjd är minst fem sjättedelar av beståndets övre höjd.
 • Skärmträd som stått i luckor eller vindutsatta lägen.
 • Träd med lång grönkrona - De har stått mera fritt och därför blivit bättre härdade mot ljus och vind. Dessutom producerar de mera kott.
 • Lämna gärna några skärmträd av andra arter. Då sprids risken för vindfällning och det nya beståndet blir mer varierat.

 

Avveckling av granskärm steg för steg. Illustration Anna Marconi.

De olika stegen i skärmhuggning och avveckling av granskärmen. Illustration Anna Marconi.

1. Den slutna skogen.

2. Förberedande avveckling

Om utgångsbeståndet är mer än 600 stammar/hektar görs en förberedande avverkning. Gallringsuttaget bör vara högst 40 procent av stamantalet eller 30 procent av grundytan.

3. Skärmhuggning

När beståndet ska föryngras görs skärmhuggningen. Om det inte finns tillräckligt med beståndsföryngring och man är beroende av nyföryngring görs skärmhuggningen när det är god tillgång på frö. Skärmen bör vara 150–400 stammar/hektar och uttaget högst 40 procent av stamantalet eller 30 procent av grundytan.

Goda fröår för granen uppträder ungefär vart fjärde år i södra och vart tionde i norra Sverige. I höglägen kan frötillgången vara begränsande för metoden.

4. Utglesning

Skärmen kan behöva glesas ut efter 5–10 år om:

 • den är tät och plantantalet inte är tillräckligt
 • den är för tät för att föryngringen ska växa tillräckligt bra
 • skärmträdens volym överstiger 200 m³sk/ha. Då kan föryngringen skadas allvarligt om hela skärmen avvecklas samtidigt

5. Skärmavveckling

Tidpunkten för skärmavveckling bestäms främst av föryngringens utseende. Det bör finnas tillräckligt många 1–2 meter höga plantor. Högre plantor löper risk att skadas vid avverkningen. Plantor mindre än 0,5 m har svårt att överleva friställningschocken. Vid extrem frostrisk eller högt grundvattenstånd kan skärmavvecklingen ske senare.

Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)