Markberedning under skärm och fröträd

Naturlig föryngring gynnas av markberedning. På tunnare marktäcken kan det räcka med en lätt och ytlig harvning, på fuktiga och friska marker kan det krävas djupare harvspår eller högläggning.
Markberedning under skärm - det gäller att inte skada fröträden.
Bild: Mats Hannerz

Markberedning i fröträdsställning med tall

Markberedning under skärm. Anna Marconi.Markberedning behövs i allmänhet om humustäcket är tjockare än 3 cm och nästan alltid på markvegetationstyperna Lingon och Blåbär. Humustäcket är den översta delen av markhorisonten och består av organiskt material - både den förna som inte brutits ned och de mer förmultnade jordlagren ovanpå mineraljorden.

Långa, grunda spår

Markbered långa, grunda spår eller fläckar. Grund harvning är bäst. Om mycket mineraljord blottläggs växer inte markberedningen igen så fort. Groddplantor ska helst kunna etablera sig under flera år i följd.

Blekjord är bäst

Blekjord ger optimal groningsbädd i en fröträdsställning. Humusblandad mineraljord är också bra men kan växa igen snabbare. Däremot bör man undvika rostjord (på grund av uppfrysningsrisk) och opåverkad humus (där torkar groddplantorna).

Anpassa till frötillgången

Markberedningen är en färskvara och bör göras när frötillgången är god. Om man räknar med rikligt fröfall på våren bör markberedningen göras på hösten innan. Det går också bra att markbereda på våren strax efter snösmältningen. Huvuddelen av tallens fröfall sker i maj i södra och mellersta Sverige och i juni i norra Sverige. Granen släpper dock sina frön tidigare på vårvintern. Björkens fröfall sker huvudsakligen på hösten, även om en mindre del kan sitta kvar i hängena och släppas på våren.

Tillgången på frö och fröets kvalitet varierar mellan olika år. De landsomfattande fröprognoserna ger en grov bild av tillgången på kottar och fröets kvalitet. Du bör dock undersöka ditt eget bestånd. Om det finns mer än cirka 200 kottar per fröträd är det dags att markbereda.

Markberedning under granskärm

På fuktig mark och torvmark behövs oftast ingen markberedning om man ska utnyttja naturlig föryngring i skärmställningarna. Om man ska plantera är högläggning den mest lämpliga markberedningsmetoden på dessa marktyper.

På frisk mark är det oftast nödvändigt med markberedning. Markberedningen bör helst göras hösten före ett bra fröår och efter skärmhuggningen för att utnyttja skärmens fröfall.

I täta skärmar är det svårt att komma fram med dragna eller burna markberedningsaggregat. Traktorgrävare kan vara bättre.

Senast korrigerad: 2021-09-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)