Följ upp föryngringen

Följ upp din föryngring regelbundet, och börja i tid. De flesta avgångarna sker inom de första två åren efter planteringen.
Inventera ett antal cirkelytor.
Bild: Claes Hellqvist

Vid sådd och naturlig föryngring kan du vänta längre eftersom nya frön gror och de små groddplantorna är svåra att upptäcka.

Ju tidigare en hjälpplantering sätts in desto större chans har den att lyckas. En tidig kontroll ger också vägledning till varför plantor har dött.

Föryngringen behöver följas upp även efter att den kan anses etablerad. Gräsrensning, plantröjning eller behandling med viltskydds- och insektsmedel kan behöva sättas in under flera år efteråt.

Glöm inte bort att dokumentera vad du gjort. Det har du nytta av både om du vill söka orsakerna till ett visst föryngringsresultat och om du behöver reklamera plantor eller utfört arbete. Dessutom kan det vara till stor glädje för framtida generationer skogsägare.

Återväxtkontroll

När?

Om du planterat på våren bör du göra en kontroll efter första sommaren och senast efter 1-2 år efter planteringen. Hjälpplantering har bäst chans att lyckas ju tidigare den sätts in.

Vid sådd görs en första kontroll 1-2 år efter sådden. Hjälpplantering kan utföras upp till 4-5 år efter sådden.

En självföryngring måste ha ett tillfredsställande plantuppslag inom 5-15 år beroende på var i landet du är. Du bör naturligtvis kontrollera självföryngringen tidigare, helst 3-4 år efter avverkningen i södra Sverige och 8-9 år i norra Sverige. Då är chansen störst för hjälpplanteringen att lyckas.

Inventera i cirkelprovytor

Börja med att översiktligt gå över föryngringsytan. Om du bedömer att föryngringen lyckats och uppnår skogsvårdslagens krav är det bra. Om inte, bör du göra en noggrannare stickprovskontroll.

Räkna alla huvudplantor inom cirkelprovytor med 1,78 m radie (10 m²) eller 2,52 m (20 m²). Det gör du lättast genom att knyta ett snöre i en pinne som sätts ned i centrum på provytan. Gå runt pinnen med utsträckt snöre och räkna alla plantor. Ett noggrant uppmätt metspö fungerar också.

Multiplicera antalet plantor i provytan med 1000 (1,78 m radie) eller 500 (2,52 m) för att få antalet per hektar. Med verktyget Cirkelprovyta kan du räkna ut plantantalet för olika radier på provytan.

Börja med att slumpa ut en provyta. Följ sedan raka inventeringslinjer som inte bör gå parallellt med markberedningsstråken eller hyggeskanterna. Lägg ut provytor på 15-25 meters avstånd. På mindre objekt läggs linjerna tätare, på större glesare. Med en provyta på 1,78 m bör du inventera 20-30 provytor för att resultatet ska bli pålitligt.

I ungskog kan det behövas större provytor

Ett alternativ är att lägga ut större men färre cirkelytor. Radie 5,64 m =100 m². Radie 3,99 m = 50 m².

Multiplicera ytantalet med 100 (5,64 m snöre) eller 200 (3,99 m snöre) för att få plantantalet per hektar.

De större provytorna passar bra vid ungskogsinventering, eller som en koll direkt efter planteringen. Däremot kan det vara svårt att hitta alla små plantor när vegetationen börjat komma upp, då passar de mindre ytorna bättre.

Varför dog plantorna?

Försök också notera avgångsorsak. Är det snytbaggegnag, uttorkning eller frost? Plantorna kanske hade undermålig kvalitet eller också var snytbaggeskyddet inte tillräckligt?

Vad räknas som en huvudplanta?

En huvudplanta är en planta som ska ingå i den framtida produktionsskogen och som är av lämpligt trädslag för växtplatsen med hänsyn till kvalitet, utvecklingsstadium och skaderisk så att den har förutsättningar att utvecklas väl.

Vid återväxttaxeringen är det antalet huvudplantor som ska räknas, inte de biplantor som kan växa emellan dem. Det hjälper alltså inte upp föryngringsresultatet att räkna ihop ett stort antal småplantor i en bukett.

En huvudplanta kan vara planterad eller naturligt föryngrad, också i en plantering. I praktiken kommer faktiskt ca 30 % av alla huvudplantor i en barrplantering från naturlig föryngring. Ungefär två tredjedelar av dem är självsådda barrplantor, resten är löv.

Godkända trädslag för huvudplantor

Huvudplantorna ska vara av lämpligt trädslag, vilket har tolkats som att de ska växa motsvarande 60 % av bästa inhemska trädslag. De kan vara av gran, tall, vårtbjörk, asp, klibbal eller glasbjörk, beroende på ståndort. Ädla lövträd godkänns som huvudplantor på mycket god mark i södra Sverige - och i princip alltid om den förra generationen bestått av ädellövskog.

Rönn och sälg är inte godkända som huvudträdslag.

Tabellen visar de riktlinjer som Skogsstyrelsens återväxtinventering använder för att bedöma godkända huvudplantor. I praktiken använder Skogsstyrelsens konsulenter samma riktlinjer när de bedömer om föryngringen är godkänd eller ej.

Bördighet/markvegetationstyp Markfuktighet    
  Torr Frisk Fuktig-blöt
Mycket god/högört, lågört   Gran, tall, vårtbjörk, asp, klibbal Gran, tall, glas- och vårtbjörk, asp, klibbal
God/grästyper Tall, gran Gran, tall, vårtbjörk, asp Gran, tall, glas- och vårtbjörk, asp, klibbal
Medelgod/blåbär Tall, gran Gran, tall, vårtbjörk, asp Gran, tall, glas- och vårtbjörk, asp
Svag/lingon, kråkbär, ljung Tall, gran tall, gran, vårtbjörk Tall, gran, glas- och vårtbjörk
Mycket svag/lavtyper Tall    

 

Missnöjd med planteringen?

Död granplanta, okänd orsak. Foto Mats Hannerz.Misslyckade planteringar kan bero på brister i plantmaterialet, i hanteringen av plantorna under leverans eller plantlagring, eller i planteringsarbetet. Det kan också vara otur med väder eller angrepp av skadegörare. Oftast är det en kombination av t.ex. stressade plantor, dålig markberedning och skadegörare som gör att en föryngring slås ut.

Om föryngringen har misslyckats bör du kontakta plantleverantören eller entreprenören och be dem förklara sig. Har de använt lämplig proveniens och föryngringsmetod? Kan de ha slarvat i något moment, t.ex. plantvård eller plantering?

Om du ska reklamera plantorna eller planteringen ska du göra det så tidigt som möjligt. Det bör stå i kontraktet vilka reklamationsregler som gäller. Det är svårt att i efterhand avgöra om ett misslyckande berodde på plantmaterial, hantering eller händelser som inträffat efter att planteringen var utförd.

Senast korrigerad: 2016-09-07
Plantor
Föryngring

Kommentarer (1 st)

Mats · 2016-11-23
Ni borde ha en bild på ett metspö, det är ett enkelt och bra sätt att lägga ut cirkelytor efter plantering.