Hjälpplantering

Hjälpplantering kan bli nödvändigt om föryngringen är för gles eller luckig för att nå upp till skogsvårdslagens krav.
Hjälpplantera i luckorna, gärna med stora plantor
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Hjälpplantering är egentligen ett misslyckande! Det är ett dyrt sätt att få upp ny skog och hjälpplanterade plantor halkar ofta efter i tillväxt.

  • Markbered med hacka och plantera stora, fleråriga plantor. På grund av vegetationskonkurrens är stora täckrotsplantor, barrotsplantor eller plugg-plus-plantor är oftast det enda alternativet om inte hjälpplanteringen sätts in tidigt, redan första året i södra Sverige. I norra Sverige har du längre tid på dig.
  • Hjälpplantera inte i små luckor i jämna föryngringar. Om hjälpplanteringen sätts in två år eller senare så bör de sammanhängande områdena rymma 50–100 plantor.
  • I stället för hjälpplantering kan du utnyttja naturligt föryngrade lövplantor.
  • Undvik trädslag som lätt skadas av vilt. Tall- och lärkplantor bör därför inte användas till hjälpplantering i granföryngringar.

Plantering av självföryngrade plantor

En alternativ metod är att flytta självföryngrade plantor. Men det är ett alternativ som kräver att man har gott om tid, och det är stor risk att flytten inte lyckas. Det betyder också att man går miste om de förädlingsvinster man kan få med köpta plantor.

självföryngrade granplantor. Foto Mats Hannerz.

Gräva upp självföryngrade granplantor kan vara ett alternativ för hjälpplantering. Foto Mats Hannerz.

Gräv upp fina plantor från partier där föryngringen är tät eller från en vägslänt, och sätt ut i luckor i föryngringen. Se till att få med tillräckligt mycket jord och låt aldrig plantorna torka under omplanteringen. Plantorna bör inte vara för stora - då blir rotklumpen orimligt tung att transportera och du riskerar att få med för lite av rotsystemet. Tänk på att plantor som vuxit i täta föryngringar eller i ett bestånd kan få en ljuschock när det sätts ut på hygget. Utnyttja plantor som stått fritt och har en tät barrmassa.

Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)