Blandskogar är riskspridning

Blandskog framhålls ofta som ett sätt att sprida riskerna – att inte samla alla ägg i en korg. Finns det stöd för det i forskning och beprövad erfarenhet? Ja, till viss del.
Lövblandskog, Knivsta
Bild: Mats Hannerz

En grupp forskare vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet har gjort en djupdykning i litteraturen kring vilka konsekvenser som ett byte till blandskog kan leda till (Felton m.fl. 2016):

Skadegörare

En större blandning av trädslag minskar risken för allvarliga skador av svampar och insekter. Om en skadegörare angriper ett trädslag späds riskerna ut i ett blandat bestånd. Det kan också finnas fler naturliga fiender till skadegörarna i en blandad skog.

Risken för rotröta minskar med andelen gran i beståndet. Det gäller i alla fall när gran och tall är blandade, däremot har det inte visats lika tydligt för blandningen gran och björk. I en blandskog är också spridningen av honungsskivling och olika svampar på barr lägre än i en ren granskog.

Granbarkborrens angrepp är lägre med en lägre andel gran i beståndet. I en blandskog kan barkborrepopulationen inte bli lika stor som i ett rent granbestånd. Björkinblandning kan också minska angreppen genom att björken utsöndrar ämnen som granbarkborren ogillar.

Snytbaggeangreppen i en granplantering är lägre med en inblandning av björk, dock ej med tall eftersom den också angrips av snytbagge. Däremot kan blandningen med tall gynna myror som attackerar snytbagge, och därmed minska de totala angreppen.

Det är svårt att ge ett generellt mått på blandskogens fördelar när det gäller skador. Ibland kan ett inblandat trädslag i sig vara utsatt, till exempel kan Gremmeniella angripa tall och björkrost angripa björk, samtidigt som granen klarar sig.

Viltbete

Tall och björk är mer betesbegärliga än gran, och de samlade betesskadorna kan öka i ett blandbestånd jämfört med ett granbestånd. Vid en blandning kan skadorna öka också på granen.

Stormkänslighet

Det finns en stor risk att stormskadorna ökar med mildare vintrar och avsaknad av tjäle. Tall och björk är mer stormfasta än gran. En svensk studie visar att stormfällningsrisken för granar minskar med mer än 50 procent om den får växa tillsammans med ungefär 30 procent lövträd. Liknande erfarenheter finns också från Centraleuropa. Blandskog med tall och gran verkar vara mer stormfast än ren granskog, men här är resultaten inte lika tydliga.

Brandrisk

I allmänhet är barrträd mer eldfängda än lövträd, och det gäller risken för både kronbrand och markbrand. Blandskogar med insprängda lövträd har därför mindre brandrisk än rena barrskogar. Det finns dock ett undantag – om en granskog är tät och det är ont om markvegetation som kan brinna kan faktiskt blandskogen öka brandrisken i och med att det släpps ner mer ljus till marken.

Blandskogar med tall och gran kan löpa större brandrisk än rena granskogar eftersom tallen är mer lättantänd.

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)