Hyggesfria brukningsmetoder

Blädning, överhållen skärm och luckhuggning brukar klassas som hyggesfria metoder. De kan vara alternativ i den friluftsanpassade skogen.
Runt Tivedens nationalpark används hyggesfria metoder för friluftslivets skull. Överhållen tallskärm är en metod.
Bild: Mats Hannerz

I tätortsnära skogar eller andra områden som är välanvända av friluftslivet kan det vara en poäng att hålla nere hyggesstorleken eller helt undvika hyggen. Så kallade hyggesfria metoder har blivit populära i kommunägda skogar. Många privata skogsägare vill också kunna avverka skog men bevara skogskänslan.

Det finns många sätt att bruka skogen hyggesfritt. Den enklaste är att bara plocka ut de största träden efter hand utan hänsyn till återväxten. Det var så den gamla dimensionsavverkningen gick till i slutet av 1800-talet, med resultatet att skogen i princip tog slut (och idag finns regler i skogsvårdslagen som förbjuder den sortens rovdrift). Men med mer genomtänkta metoder går det att kombinera en uthållig tillväxt med ett uthålligt uttag.

Blädning

IMG_3092_Hammerdal_hyggesfritt_1200x675px.jpg

En fullskiktad granskog är en förutsättning för ett uthålligt blädningsskogsbruk. Hammerdal, Jämtland. Foto Mats Hannerz.

En fullskiktad skog är en skog med träd i alla storleksklasser. Det är en förutsättning för att metoden blädning ska fungera. I blädningen tas de grövsta träden ut i upprepade gallringar med 10–20 års intervall. När ett grovt träd gallras ut kan andra lite mindre träd få utrymme för att växa sig stort till nästa gallringstillfälle.

Ett uthålligt blädningsskogsbruk förutsätter att det finns en inväxning av nya träd underifrån. I den mörka skogen i botten på en blädningsskog är det i princip bara gran som klarar sig. Blädningsskogarna är därför granskogar, och om de från början innehåller flera trädslag kommer de att bli ännu mer grandominerade med tiden.

Överhållen skärm

IMG_4391-självföryngring-tallskärm_1200x675px.jpg

Tallen kan föryngra sig själv under en skärm av större träd. När plantorna nått över manshöjd kan skärmträden börja avvecklas. Marken blir aldrig helt kal. Ludvika. Foto Mats Hannerz.

Skärmskogsbruk är en form av trakthyggesbruk där marken aldrig blir helt kal. Här är, till skillnad från blädningen, skogen likåldrig. När den gamla skogen är mogen för avverkning lämnas ett glesare bestånd av stora träd som en skärm. Under skärmen kommer naturlig föryngring (eller planterade plantor om man så önskar) som får växa upp över manshöjd innan det är dags att glesa ut skärmen ytterligare. Så småningom avvecklas hela skärmen förutom ett antal naturvårdsträd. Skärmmetoden är framför allt aktuell för tall eftersom högskärmar av gran är mer stormkänsliga.

Luckhuggning

IMG_0315-Böle-luckhuggning-gran-och-lärk_1200x675px.jpg

En mindre luckhuggning där gran och lärkträd har planterats. Böle kronopark, Kalmar. Foto Mats Hannerz.

Luckhuggning är egentligen ett hyggesskogsbruk, men hyggena är små och uppfattas mer som gläntor, kanske på ett halvt hektar. Luckorna kan föryngras genom självsådd från de omgivande träden eller genom plantering. Luckhuggning är framför allt en metod för gran, men kan fungera för tall om luckorna inte är för små. Det finns också kreativa metoder där luckorna läggs ut i ett mönster i skogen, till exempel som schackrutor. Forskningen håller på och utvärderar hur metoden fungerar långsiktigt.

Hyggesfritt med lövträd och blandskog

IMG_3703-blandskog-höstfärger-Bosarp_1200x675px.jpg

Blandskog med individskötsel utan hyggen. Bosarp, Skåne. Foto Mats Hannerz.

Ekskogsskötsel kan med fördel bedrivas som hyggesfritt skogsbruk. Ekarna sköts som individer och kan odlas tillsammans med gran och andra trädslag som ger inkomster i väntan på att den 120–140-åriga eken är färdig för avverkning. Läs mer om ekskogsskötsel. I blandskogen finns trädslag som kräver mera ljus och utrymme medan andra är mer skuggtåliga. Här är det fingertoppskänsla som avgör hur de enskilda träden ska skötas för att klara sig långsiktigt.

Hyggesfritt och rekreationsvärden

Hyggesfria metoder ger normalt lite lägre inkomster än trakthyggesbruket, men i tätortsnära och offentligt ägda skogar är kanske höga skogsbruksnetton inte det viktigaste. Där kan det i stället vara viktigare att bevara skogskänslan. En kombination av blädade skogar med gran, luckhuggning och överhållna skärmar kan då skapa ett spännande skogslandskap som ger olika upplevelser.

Men, ett varningsord: Att ställa om till blädning i stor skala är svårt om skogen inte redan har en skiktning. Och lyckas man så får man räkna med att skogen på sikt blir helt grandominerad och tät. En helt fullskiktad blädningsskog har en mycket begränsad sikt begränsad till högst 10-20 meter. Och det brukar inte vara favoritskogen för friluftslivet.

Läs mer om hyggesfritt, och se filmer om hyggesfritt skogsbruk.

Senast korrigerad: 2019-10-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Hagge Hagberg · 2024-01-10

Ta gärna även upp begreppet brunnshuggning.