Översiktliga råd

En god rekreationsskog kännetecknas av variation och framkomlighet. Hänsyn till rekreation kan ofta gå hand i hand med hänsyn till naturvård - men inte alltid.
Bild: Rose-Marie Rytter

Det finns mycket du som markägare kan göra för att öka tillgängligheten i din skog. Ibland räcker det med enkla åtgärder som är till nytta både för dig och friluftslivet. Med grindar, stigar och skyltar kan du styra besökarna så du undviker nedtrampade föryngringar, förstörda stängsel eller störning av känslig natur.

Variation

Friluftsliv_Skiktat_bestand-Rose-Marie-Rytter_1200x675px.jpg

Bild: Rose-Marie Rytter.

Variation är ett nyckelord för en lyckad rekreationsmiljö. Träden i skogen bör var av olika arter och skiftande ålder. Bestånden får gärna vara olika stora. Det är också en fördel om bestånden är skiktade. En skog med bra fördelning mellan stora och små träd ger avskildhet åt vandraren och kan upplevas som större än vad den är. Skogen får gärna växla mellan partier som har mer genomsikt och andra som är tätare.

Framkomlighet

Friluftsliv_Passage-Rose-Marie-Rytter_1200x675px.jpg

Bild: Rose-Marie Rytter.

Framkomlighet och ett visst mått av bekvämlighet är mycket viktiga för att skogen ska bli ett populärt utflyktsmål. Lämpligt dragna stigar som är rensade från avverkningsrester och rastplatser ökar tillgängligheten och styr besökarna till lämpliga områden. Grindar och stättor minskar risken för nedtrampade stängsel runt betesmarker. Spångar över våta partier sparar både mark och håller fötter torra.

Naturhänsyn

Friluftsliv_Jattetrad_Laga-Rose-Marie-Rytter_1200x675px.jpg

Bild: Rose-Marie Rytter.

Skogsbrukets hänsyn till rekreation och friluftsliv kan delvis gå "hand i hand" med hänsyn till biologisk mångfald. Jätteträd och senvuxna gamla träd är värdefulla för både naturvården och upplevelsevärdena. Däremot kan högar med ris och grenar eller nedfallna lågor ibland vara till men för friluftslivet, även om det är viktigt för mångfalden. Ibland kan man därför behöva sära på friluftsliv och naturvårdshänsyn.

Störningskänslig natur

Friluftsliv_Storningskanslig-Rose-Marie-Rytter_1200x675px.jpg

Bild: Rose-Marie Rytter.

Ibland hamnar naturvården och friluftslivet i konflikt. Lämpliga stigdragningar kan leda besökare bort från störningskänslig miljö som häcklokaler för fåglar eller känslig flora.

Skyltar

Friluftsliv_Skyltar-Rose-Marie-Rytter_1200x675px.jpg

Bild: Rose-Marie Rytter.

Vandringsstigarna kan utrustas med informationsskyltar. Besökarna uppskattar till exempel information som visar vägsträckning och avstånd. En annan typ av användbar information är att beskriva vad besökaren ser på en viss plats, som djur- och växtliv, kulturlämningar och skogsbruksåtgärder.

Senast korrigerad: 2019-10-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)