Skapa variation vid skogsskötseln

Vid föryngringen och röjningen finns stora möjligheter att gynna friluftslivet. Variation mellan trädslag och täthet kan skapa en mer tilltalande skog.
En variation med både lövträd och barrträd är ofta positivt för upplevelsen, även i ungskogen.
Bild: Mats Hannerz

Vid föryngringen och röjningen finns stora möjligheter att skapa variation. Plantorna kan sättas med ojämna mellanrum för att undvika raka rader. Vid den kommande röjningen kan variationen förstärkas, både genom att gynna olika trädslag och att variera mellan tätare grupper och glesare delar av beståndet. Ett tips är att röja lite hårdare närmast stigen för att skapa genomsikt, men spara en och annan tät grupp längre bak där viltet kan gömma sig.

I zonen närmast stigar och vägar kan lövträd och buskar gynnas. Ett bryn med blommande buskar och bärande träd är uppskattat både av vandraren, vilt, insekter och fåglar.

Ståndortsanpassning bidrar ofta till variation

Ståndortsanpassning innebär att trädslagen anpassas till markens förutsättningar. På en föryngringsyta finns alltid en mosaik av fuktigare svackor och torrare marker. Om föryngringen planeras efter marken kommer variationen på köpet, till exempel genom att det växer björk i svackan, tall på krönet och gran däremellan.

Ett sätt att skapa ännu större variation är att satsa på blandskog redan från föryngringsstadiet. Blandskogen kan skapas genom att utnyttja naturligt föryngrade plantor av olika trädslag, och komplettera dessa med planterade plantor i ett glesare förband. Läs mer om blandskog i Skogskunskap.

IMG_8587-Funbo-Anders-Samuelsson-röjer-blandskog_1200x675px.jpg

Ofta är det röjningen som ger störst möjlighet att påverka trädslagsblandningen. Då vet vi vilka trädslag som har lyckats etablera sig, och ofta finns en kombination av planterade barrträd och naturligt föryngrade träd av andra trädslag. Här röjs en blandskog fram. Foto Mats Hannerz.

Spara och skapa bryn

Bryn mot åkermark och bebyggelse är en värdefull miljö för många växter och djur, och dessutom ofta estetiskt tilltalande. Här är det viktigt att bevara brynens karaktär genom att röja bort träd som kan börja konkurrera med brynvegetationen.

IMG_8771-bryn-mot-åkerkant-Södertörn_1200x675px.jpg

Det kan ha tagit lång tid att bygga upp ett så tätt bryn som det här. För att karaktären ska bevaras är det viktigt att röja bort granar och andra stora träd som kan tränga upp och konkurrera med de blommande buskarna. Foto Mats Hannerz.

Ett bryn kan också skapas från grunden genom att frihugga kanter mot åkrar, vägar eller sjöar och utnyttja de träd och buskar som finns i fröbanken eller etablerar sig naturligt. Buskar som måbär, olvon, slån och nypon kan kolonisera, och kan det kompletteras med rönn, körsbär och sälg så får vi både ett vackert bryn och ett skafferi för fåglar och insekter. Brynet måste dock skapas aktivt genom röjning – en oröjd ungskog med lövsly fyller inte riktigt samma funktion.

IMG_8773-blivande-bryn-mot-åkerkant-Södertörn_1200x675px.jpg

Här växte tall och gran ända ner till åkerkanten. När skogen glesades ut sparades en ridå där nya buskar och lövträd kan växa upp och bilda ett bryn. Foto Mats Hannerz.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)