Röj fram intressanta objekt

Ta vara på intressanta kulturlämningar, träd och formationer. Genom att röja fram dessa blir skogen mer attraktiv.
Kvarnsten.
Bild: Örjan Hill

I nästan all skog finns föremål, träd eller formationer som fångar betraktarens öga och lockar till att stoppa och titta. Det kan vara en kallkälla, ett knotigt träd, en husgrund eller en vacker utsikt. Röjer vi fram dessa så att de blir synliga höjer vi upplevelsen för besökarna. I sin rätta miljö kan punktobjekten sätta fart på fantasin och göra att besökaren stannar upp för en stunds eftertanke och vila.

Här är några exempel på punktobjekt.

Kulturlämningar

Husgrunder, odlingsrösen, kolbottnar och jordkällare är uppskattade och ger fantasin utrymme för det liv som levdes i skogen för länge sedan. I kapitlet Kulturmiljöhänsyn finns mer om skogens kulturlämningar.

IMG_2639_jordkällare_Mats_Hannerz_1200x675px.jpg

Före detta jordkällare. Foto Mats Hannerz.

IMG_1491-kolbotten-Tiveden_1200x675px.jpg

Här har den gamla kolbottnen röjts fram. Kulturstubbar, cirka 1,3 meter höga, markerar för framtida skogsbrukare att här finns något att bevara. Foto Mats Hannerz.

Gamla träd

Äldre knotiga träd är inte bara naturvårdsobjekt, de är också värdefulla för upplevelsen. De kan vara både vackra och hysa en rik flora och fauna.

gammal_lind_Knivsta_2006_Mats_Hannerz_1200x675px.jpg

Den gamla linden finns kanske kvar sedan marken hade ängsbruk. Foto Mats Hannerz.

Friställd_ek_Värsnäs_MatsHannerz_1200x675px.jpg

Den friställda gamla eken blir inte bara vacker, utan frihuggningen gynnar också vedlevande insekter som trivs när trädet blir solbelyst. Foto Mats Hannerz.

tall-solitär2-Brantshammarsjön-juni-2008_1200x675px.jpg

Den gamla tallen blir allt vackrare med tiden när den får utveckla grov pansarbark. Foto Mats Hannerz.

Källor och bäckfåror

Vatten lockar alltid, och finns det en kallkälla kan vattnet dessutom vara drickbart. Men källor och bäckar växer lätt igen om de inte underhålls med röjning. Dessa miljöer är extra känsliga för skogliga ingrepp, och här måste körskador undvikas helt.

Asmunds-källa-Sibbarp-Halland-källa-avverkningsplanerat-jan-2018-1-Lena-Gustafsson_1200x675px.jpg

Asmunds källa i Halland, ett exempel på gamla källor som bör bevaras och underhållas genom röjning. Här är källområdet markerat inför en avverkning i omgivningen. Foto Lena Gustafsson.

IMG_8610-rinnande-bäck-Sunnemo_Mats_Hannerz_1200x675px.jpg

Rinnande vatten är alltid uppskattat. Sunnemo, Värmland. Foto Mats Hannerz.

Utsikter

Utsikter över vatten, skogslandskap, åkermark och även byar, gårdar och städer, är naturliga rastplatser. Ibland kan utsikten behöva röjas fram.

DSC06719-Ramsen-utsikt-MAHA_1200x675px.jpg

Foto Mats Hannerz.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)