Vägar och gränsmärken

Stigar och vägar har ett särskilt värde då de binder samman landskapet. Dessutom används många vägar fortfarande. Gränsmärken är vanliga och kan visa både aktuella och historiska gränser i skogen.
Hålväg, ett klipp från filmen Skogens Kulturarv

Som kulturmiljöer har stigar och vägar ett särskilt värde då de binder samman landskapet och genom att de kan användas för bland annat vandring, motion och ridning. Om man är aktsam mår gamla vägar bra av att användas.

Byvägar, cykelstigar och flyktleder

Det fanns många olika typer av vägar och stigar: byvägar, landsvägar, tingsvägar, kyrkovägar, fäbodstigar etc. Det finns också mer ovanliga vägar som cykelstigar från mellankrigstiden, flyktstigar från andra världskriget och hästbasvägar från tiden för de stora drivningarna.

Våra äldsta vägar är inte några byggda vägar med vägbank och diken, utan snarare stigar eller stråk som på sin höjd röjts på sten och hållits ren från växtlighet. Till skillnad från många av dagens vägar följer dessa de naturgivna förhållandena. De går ofta på väldränerade höjder mellan inägorna och skogen.

Vägarna förbättrades

Med tiden ökade kraven på vägarna och på 1600- och 1700-talen började de viktigaste vägarna förbättras med grus i vägbanan och diken för dränering. Under 1800-talet började makadam (krossad sten) användas som fyllning i vägbanan. Med utvecklingen av biltrafiken ökade kraven och de vägar som vi använder idag började byggas.

Gränsmärken

Ett vanligt gränsmärke i det gamla bondesamhället var femstenaröret. Ett klipp från filmen Skogens Kulturarv. 

Gränsmärken är mycket vanliga i skogsmark. Ofta visar de aktuella gränser, men inte sällan står de kvar efter äldre skiften av utmarker och kan då betraktas som fornlämningar med skydd enligt kulturmiljölagen. De är sällan registrerade och löper därför stor risk att förstöras eller skadas vid t.ex. avverkning på vintern, när de ligger dolda.

Gränsmärken kan vara flera stenar, ensamma större eller mindre stenar, jordfasta stenblock eller andra naturformationer.

Målbilder

Projektet Dialog för miljöhänsyn har tagit fram målbilder för hänsyn till kulturhistoriska vägar och stigar

Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)