Särskild hänsyn i kulturmiljöer

En kulturmiljö kan vara allt från en hel jordbruksmiljö till ett enskilt gravröse. Här går vi igenom vilka särskilda hänsyn som kan visas i några typiska miljöer.
Stenmur i småländsk granskog
Bild: Mats Hannerz

De enskilda fornlämningarna och övriga kulturlämningarna bildar tillsammans med sin omgivning en kulturmiljö. Kulturmiljöer kan vara områden med gammal bebyggelse, gravområden, äldre jordbruksmiljöer, renskötselmiljöer eller miljöer med spår från äldre skogsbruk. En kulturmiljö kan också vara det närmaste området kring en enskild kulturlämning, till exempel ett gränsmärke eller en runsten.

Alla skogsägare har ett ansvar att ta reda på vilka lämningar som finns på fastigheten. I kulturmiljöer med mycket lämningar ska man visa extra varsamhet. Chansen är stor att det finns ännu oupptäckta lämningar.

Detta kapitel ger dig mer information om några kulturmiljöer som kan finnas hos dig. Du hittar bland annat filmsekvenser och landskapsbilder där du kan läsa om de lämningstyper som är vanliga i olika kulturmiljöer. Dessutom går du exempel på vilken hänsyn du ska ta i olika miljöer.

Senast korrigerad: 2018-11-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)