Skogs- och järnbruk – Bergslagsmiljöer

Det äldre skogsbrukets lämningar tillhör skogslandskapets vanligaste kulturobjekt. I Bergslagsskogarna finns också mängder med spår från järnhantering och kolning.
Tjärdalen, klipp ur filmen Skogens Kulturarv

Det äldre skogsbrukets lämningar tillhör skogslandskapets vanligaste objekttyper. Spår som hör till denna kategori är t.ex. kolbottnar, kolarkojor, tjärdalar, tjärbränningsstenar, flottningsanordningar med rännor, fundament och dammfästen samt äldre skogs- och körvägar.

Men det finns stora regionala och lokala skillnader, bland annat beroende på tidigare bruksverksamhet eller förekomst av vissa trädslag. I omgivningarna runt gamla järnbruk kan man exempelvis förvänta sig att finna kolbottnar. I tallskogsmiljöer är det inte omöjligt att hitta tjärframställningsplatser.

De flesta av skogsbrukets lämningar skyddas och ska bevaras enligt skogsvårdslagens 30 §, men det finns exempel på lämningar som är fornlämningar och skyddas av kulturmiljölagen.

Blästplatser och kolningsgropar

Dessa lämningar, som omfattas av kulturminneslagen, är ofta vikingatida eller medeltida, men det finns platser som daterats till århundradena före Kristi födelse. I vissa områden, t.ex. i finnmarken, har den här tekniken att framställa järn på använts också långt fram i historisk tid.
Kolningsgroparna är ofta meterstora gropar, som kan ha en antydan till fyrkantig form då veden lades horisontellt sida vid sida i gropen. Storlek och form kan dock variera. Groparna omges vanligen av en kraftig vall, och i botten av gropen, strax under markytan, påträffas träkol. De äldsta lämningarna efter träkolning är svåra att upptäcka.

Målbilder

Projektet Dialog för miljöhänsyn har tagit fram målbilder för tjärframställningsplatser och kolningsanläggningar.

Skötselexempel - hänsyn i Bergslagsmiljö

Hänsyn i Bergslagsmiljö. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

  1. Gruvhålen har försetts med stängsel.
  2. Ruinkullen efter hyttan intill vattenfallet har frilagts.
  3. Rester av fördämningar, slaggvarp, rostgropar, rostugnar och kolhus har också frilagts.
  4. I ett annat avsnitt längs ån finns grundmurar efter hammarsmedjor med sammanrasade högar av tegel och sten efter härdarna. Grundmurarna har frilagts, liksom grunderna efter kolhus och järnbod. Även här finns fördämningsanordningar.
  5. Båda dessa områden har framhävts genom att man har sparat ett glest bestånd av huvudsakligen löv. Härigenom skapas en helhet av områdets olika delobjekt, vilken står i kontrast till de omgivande, barrdominerade bestånden.
  6. I miljön finns även rikligt med kolbottnar. Här finns ett par olika alternativ, antingen spara underväxt av smågranar på kolbottnen.
  7. Man kan också hugga den ren och markera platsen med kulturstubbar som en signal att här finns något.
  8. I samband med kolbottnen kan också finnas spår av kolarkojan.
  9. Den gamla hyttvägen har huggits ren.
  10. Tjärdalen har markerats med kulturstubbar.
Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)