Kvarnmiljöer

Kvarnlämningar och liknande miljöer i skogsmark skyddas normalt av skogsvårdslagen. Om anläggningen är mycket gammal eller särskilt märklig kan den klassas som fornlämning.
Kvarnmiljöer, ett klipp från filmen Skogens Kulturarv

Vattendrivna anläggningar kan ofta bindas ihop med såväl bruksherrgårdar som arbetstorp. I landskapet runt sågverkslämningar kan finnas spår efter andra skogliga arbeten i äldre tid.

Ruiner efter mjölkvarnar, sågverk, benstampar, vadmalsstampar, garverier, spånhyvlar, slipstenar, hyttor och hammarsmedjor är mycket vanliga i dagens skogsmark.

Skötselexempel - kvarnmiljöer

Skötselexempel i kvarnmiljöer. Illustration Nils Forshed.

  1. Träd och buskar har avlägsnats från kvarnhusgrunden och hjulgraven i bäcken för att förhindra skador av rotsprängning och stormfällning och för att synliggöra lämningarna i miljön.
  2. En del träd har lämnats i och vid lämningar som inte är lika känsliga, t.ex. intill diket efter rännan.
  3. Ett stenfundament, som tjänade som fästanordning till rännan, har frilagts och framhävts.
  4. Kring dammfästet, som här bestod av en välbevarad kallmurad stenkant, har träd och buskar avlägsnats.
  5. Här har markägaren velat framhäva en del av dammvallen och frilagt den.
  6. Den igenväxta dammen får utvecklas till våtmarksbiotop.
  7. På liknande sätt har den övre dammens fäste behandlats.
  8. Utanför själva kvarnområdet är skogen föryngringsavverkad, men runt hela kvarnområdet och längs bäcken har man lämnat en zon av framförallt lövträd. Vid återbeskogningen lade man markberednings- och planteringsgränsen ett tiotal meter från den gamla kvarnvägen, som man dessutom röjde fram.
  9. En kvarnsten upptäcktes av maskinföraren, sedan han hade stigit ur maskinen och kontrollerat området.
Senast korrigerad: 2018-11-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)