Rennäring och skogsbruk

Skogsbruket kan göra mycket för att underlätta för rennäringen. I detta avsnitt ger vi några exempel på hänsynsåtgärder.
Det finns en hel del skogsbruket kan göra för att underlätta för renskötseln. Filmen ger tips.
Bild: Heurgren Film

Skogsbruket påverkar renarnas livsmiljö, födotillgång och förutsättningar för flyttning och tillgång på lavbete på många sätt. Under de senaste 50 åren har andelen lavrika marker minskat med 70%. Orsaken är bland annat skogliga åtgärder som markberedning och att tidigare glesa och lavrika tallskogar ersatts av täta produktionsskogar. På vintern är tillgången till lavbete avgörande för renarnas överlevnad.

Skogsbilvägar, gödsling, täta ungskogar och avverkad äldre skog i betesområden och längs flyttleder är åtgärder som försvårar för renskötseln. En renhjord under flyttning behöver både framkomlighet längs flyttleden och bra rastbeten i anslutning till den.

Samråd med rennäringen är nödvändigt för alla skogliga åtgärder som kan påverka renen. Ibland krävs större omställningar från skogsbrukets sida, men ofta kommer man långt med enklare hänsynsåtgärder, som ibland också gynnar skogsproduktionen.

I detta avsnitt tar vi upp:

Markberedning

Kraftig markberedning (vanligen med harv), där andelen blottad mineraljord är hög, minskar mängden marklav, försvårar återetableringen av marklav och försämrar framkomligheten för renhjorden och renskötarna. Med skonsam markberedning, helst punktvis eller fläckvis, kan en större del av lavtäcket sparas. Dessutom minskar lövträdsuppslaget med fläckvis markberedning jämfört med harv, vilket ger lägre röjningskostnad.

Läs mer.

Röjning och gallring

I ett tätt bestånd har renskötarna både svårt att få överblick över renhjorden och att ta sig fram. Dessutom släpper ett tätt kronskikt ner mindre ljus på marken, vilket missgynnar den ljuskrävande marklaven. Röjning av ungskog och gallring av uppvuxen skog är därför oftast gynnsamt för renarna, samtidigt som det gynnar skogens värdeutveckling.

Läs mer.

Gödsling

Gödslingen påverkar växtsammansättningen på marken genom att marklaven konkurreras ut av kvävegynnade växter. Dessutom undviker renarna ofta en nygödslad skog. Gödsling av skogar med marklav ska undvikas.

Läs mer.

Föryngringsavverkning

När den gamla skogen avverkas får det stora återverkningar på renskötseln om den ligger i en flyttled eller ett betesområde. Här kan anpassningar göras som minskar de negativa konsekvenserna. Exempel är att inte ta upp för stora kala ytor, lämna rejäla kantzoner med hänglavsbärande träd så att hänglaven inte kan blåsa ur träden, spara stora trädgrupper med hänglav (hänsynsytor) på hygget och att satsa på fröträd i stället för plantering. Hänsyn måste också tas till omgivande bestånd. Om det finns mycket kalmark och ungskog i omgivningen kan avverkningen behöva skjutas upp tills ungskogen intill vuxit upp.

Contorta är inte ett trädslag lämpligt att föryngra med i viktiga betesområden.

Läs mer.

Skogsbilvägar

Vägnätet i skogen har stor påverkan på renskötseln. Till viss del är vägarna till nytta för renskötarnas egna transporter, och ibland kan de utnyttjas av renarna under flyttning. Vägarna bidrar dock till en fragmentering av betesmarkerna, ökade störningar och risk att renarna slutar följa de gamla flyttlederna.

Läs mer.

ren-i-skog-foto-Lennart-Nilsson-Azote_1200x675px.jpg

Foto: Lennart Nilsson/Azote.

Senast korrigerad: 2020-03-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

UD · 2023-05-19
Vad har skogsbruk på privata marker med rennäring att göra, detta är inte seriös journalistik. Men det kanske inte är avsikten...
Svar från Skogskunskap · 2023-05-22

Hej!
Att skogsbruk pågår på marker där det bedrivs rennäring är ett faktum. Skogskunskap beskriver därför hur man kan ta hänsyn till rennäringen i skogsbruket.

Skogskunskap är ingen journalistisk produkt. Ambitionen med webbsidan är att sprida objektiv kunskap om skogsbruk sett ur flera olika perspektiv.