Föryngringsavverkning

När den gamla skogen försvinner förlorar renarna en födoresurs. Renen undviker också det kala hygget där snön ofta packas och gör det svårare att gräva efter marklav.
Hygge i Härjedalen
Bild: Mats Hannerz

Föryngringsavverkning, ofta kallad slutavverkning, är den slutliga skörd när huvuddelen av träden i beståndet avverkas och tas till vara. Föryngringsavverkningen är också starten på en ny skogsgeneration.

Den gamla skogen med mycket hänglavar är särskilt viktig för renarna under perioder när renen inte kan gräva efter marklav, exempelvis under vårvintern när de är skare. Om träden avverkas kan renarna behöva stödutfodras i stället.

Ett kalhygge är normalt till nackdel för renskötseln. Hänglavarna försvinner med de avverkade träden. Det öppna kalhygget blir lättare snöpackat, vilket försvårar för renarna att nå marklaven. Lavbetet påverkas också av körskador och kvarlämnade avverkningsrester. För att underlätta för renarna att finna marklaven kan avverkningsrester läggas i skogsmaskinens körstråk. Ett kalhygge som hamnar mitt i en flyttled kan göra att flyttvägarna måste styras om.

Med bra planering kan föryngringsavverkningens negativa effekter mildras. Om flyttleder går över området kan en bredare kantzon med hänglavsbärande träd lämnas. I kantzonen har renarna lättare att flytta sig och hänglaven kan sprida sig från kantzonen ut till den nya ungskogen.

Hänsynsytor på hygget kan också vara viktiga spridningskällor för hänglav till den nya uppväxande skogen. Hänsynsytorna måste dock vara tillräckligt stora för att inte hänglaven ska blåsa bort.

Fröträd som lämnas för att skapa självsådd av tallplantor är också en positiv åtgärd. De mer spridda fröträden har förmodligen begränsad betydelse för hänglavstillgången, men de bromsar ändå upp den snöpackning som annars kan inträffa på ett helt kalt hygge.

Planera med hänsyn till omgivningen

I samråden med rennäringen är det viktigt att ta hänsyn till helheten i landskapet. Ett hygge som tas upp i anslutning till ett annat hygge eller ungskog kan göra att den sammanlagda arealen av betespåverkad mark blir stor. Om ett nytt hygge tas upp bredvid ett tidigare är det vara bättre att skjuta upp avverkningen tills ungskogen nått åtminstone röjningsfas.

Längre omloppstider eller blädning

Andelen uppvuxen skog i ett beteslandskap påverkas mycket av vilka omloppstider som används i skogsbruket. Med förlängda omloppstider får renarna tillgång till mer äldre skog.

Hänglavsrik granskog är en viktig födoresurs under vintern, men renarna kan också söka skydd i granskogen under sommarens hetare perioder. Granskog kan skötas med blädning. Det är en sorts plockhuggning, eller ”evig gallring”, av grova träd. Skogen blir då aldrig helt kalavverkad.

Läs mer om blädning och andra hyggesfria metoder i Skogskunskap.

Senast korrigerad: 2020-02-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)