Röjning och gallring

Utglesning av skogen med röjning och gallring är både till nytta för renen, renbetet och skogens värdeutveckling.
Gallringen ökar ljusinsläppet till marken.
Bild: Thomas Adolfsén/Skogenbild

Vid röjningen glesas skogen ut så att de blivande framtidsträden ska få bra förutsättningar att växa. Röjning görs normalt när ungskogen nått 2–4 meters höjd och blivit så tät att de enskilda framtidsträdens tillväxt riskerar att hämmas.

Gallring är också en form av utglesning, men den görs när träden är grövre och det går att ta ut stamved. Den första gallringen utförs ofta vid 12-14 meters trädhöjd. Vid gallringen avverkas normalt 25-35 % av den stående volymen. Definitionsmässigt skiljer sig gallring från röjning genom att de utgallrade träden ger gagnvirke som tas tillvara, medan röjstammarna normalt lämnas kvar på marken där de bryts ner och återför näringen till marken.

Rekommenderade stamantal

I Skogskunskap rekommenderas följande stamantal efter röjning och gallring. I flyttstråk (se nedan) kan hårdare röjning och gallring behövas.

  Markens bördighet
  Svag  Medelgod God
Antal gallringar 1 2 3
Stammar efter röjning 1300-1500 1800-2100 2500-2700
Övre höjd vid 1:a gallring, meter 13-14 13-14 12-13
Stammar per hektar före 1:a gallring 1200-1400 1700-2000 2300-2600
Stammar per hektar efter 1:a gallring  700-850 950-1150  1350-1550
Övre höjd vid 2:a gallring, meter   17-19 16-18
Stammar per hektar efter 2:a gallring   600-750 900-1050 
Stammar per hektar efter 3:e gallring     600-750
Stammar per hektar vid slutavverkning  600-800  550-700  550-700 

Röj hårdare i renens flyttstråk

I flyttstråk rekommenderas tidiga röjningar till glesa förband. Röjningsstubbarna bör inte vara för höga eller spetsiga eftersom det innebär skaderisk för renarna och dessutom försvårar framkomligheten.

Både gallringen och röjningen ökar ljusinsläppet vilket gynnar lavtillväxten på marken. Framkomligheten ökar också både för renhjorden och renskötarna, åtminstone när avverkningsavfallet har börjat brytas ner.

Om skogen är glesare får renarna en bättre överblick och kan lättare upptäcka faror. De känner sig tryggare jämfört med i en tätare skog eftersom de kan se rovdjur på längre avstånd.

Gallring i hänglavsrika skogar minskar den totala mängden hänglav, vilket är en nackdel, men samtidigt kan renarna beta hänglav från de grenar och toppar som lämnas efter gallringen.

Läs mer om röjning och gallring i sektionen Sköta barrskog i Skogskunskap.

Senast korrigerad: 2020-02-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Are Skogsmästarskolan · 2020-11-26
Finns det någon författare till den här texten? Kan vara bra att ha i en referenslista.
Svar från Skogskunskap · 2020-11-27
Hej Are, innehållet i Skogskunskap sätts samman och skrivs av en redaktör (Mats Hannerz) men eftersom materialet är plockat från en mängd olika källor anger vi inte någon person som författare. Om du vill referera kan du göra det till Skogforsk, www.skogskunskap.se. Och gärna lägga till vilken sida du refererar till. Lycka till. / Skogskunskap