Exempel på båtnadskalkyl

Här visar vi ett exempel beräknat med verktyget Vägbåtnad, ett verktyg som beräknar om det är lönsamt att bygga väg.
Bild: Sara Svanlund

Här hittar du verktyget Vägbåtnad.

Den blå vägen är den befintliga. Den röda är den nya vägen, vars båtnad vi vill beräkna. Den nya vägen är till nytta för de 5 markerade bestånden (1-5).

Beståndsindelning för beräkning av vägbåtnad. Illustration Sara Svanlund.

Illustration Sara Svanlund.

Området begränsas av ett vattendrag med en överfart. Innan den nya vägen byggts måste virket transporteras med skotare till punkt A, vilket betyder lång terrängtransport. Den nya vägen är 1000 meter lång och byggs till en kostnad av 150 kr/m (totalt 150000 kr). Beräknad kostnad för vägunderhåll 3 kr/meter och år.

Vägen beräknas vara till nytta för övrigt skogsbruk (planering, skogsvård m.m.) för motsvarande 1000 kr/år, och för jakt och rekreation för 500 kr/år. Svårighet för terrängtransport är medel. Kalkylränta 3 %.

Åtgärder i bestånden de kommande 50 åren efter vägens anläggning

          Terrängtransportavstånd,meter 
Bestånd Areal Åtgärd Period, år Volym m3fub Utan ny väg Med ny väg
1 4 gallring 1-5 300 350 70
  4 slutavverkning 21-30 1200 350 70
2 4 gallring 1-5 300 550 80
  4 slutavverkning 16-20 1500 550 80
  4 gallring 31-50 200 550 80
3 5 slutavverkning 6-10 1800 800 100
  5 gallring 31-50 300 800 100
4 6 gallring 1-5 450 400 100
  6 slutavverkning 16-20 2200 400 100
5 5 slutavverkning 1-5 1700 850 50
  5 gallring 31-50 400 850 50

Resultat

Utan virkespremie,  + 29 900 kr

Det lönar sig att bygga väg. Vinsten uppgår till 29 900 kronor i nuvärde.

Vinsterna fördelas på (diskonterade intäkter)

Minskad kostnad för terrängtransport 228 500 kr
Mervärde för skogsbruk 25 700 kr
Mervärde för jakt och fritid 12 900 kr

Kostnaderna fördelas på (diskonterade kostnader)

Kostnad för anläggning av väg 150 000 kr
Kostnad för underhåll av väg 77 200 kr
Förlorat markvärde av väggatan 10 000 kr

 

Med virkespremie,  + 241 500 kr

Om vägen innebär att avverkningarna kan göras under besvärliga perioder på höst och vår kan en virkespremie utgå. Om vi räknar med en premie på 30 kr/m³fub innebär det en vinst på ytterligare 211 600 kr. Den totala vinsten (diskonterade värdet) är då 241 500 kr.

Senast korrigerad: 2016-11-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Peter Karsbo · 2021-01-27
Om man har 2 gäststugor på sin fritidshustomt, är det underlag för högre andelstal?
Svar från Skogskunskap · 2021-01-27
Hej Peter, andelstal liksom andra frågor om gemensamhetsanläggningar är svåra frågor som vi har "duckat" för i Skogskunskap. Expertråd kan man få från exempelvis Riksförbundet Enskilda Vägar. Lantmäteriet har en handbok om Anläggningslagen (https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/handbocker/handbok-al.pdf). Lagen om förvaltning av samfälligheter påverkar också. Länkar till lagarna finns på denna sida i Skogskunskap: https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/om-skogsbilvagar/lagar-och-vaghallning/. Hälsningar Skogskunskap
Patrik Edblom · 2019-08-27
Hej. Jag hittar ingen info, på denna sida eller länk till någon annan sida, hur fördelningen av exemplets totalkostnad på 150 kkr för vägbygget beräknas till de 5 berörda fastigheterna? Dvs hur mycket bör respektive fastighet 1-5 betala av de 150 kkr? Detta baseras rimligen på fastighetens totala båtnadsområde (ha) samt hur lång sträcka av vägen man nyttjar. Dvs en fastighet "i början" av vägen betalar rimligen inte lika mycket per hektar båtnadsområde som en fastighet "i slutet" av vägen.
Svar från Skogskunskap · 2019-08-28
Hej Patrik, det är riktigt, den informationen finns inte här. Vi har valt att inte gå för långt i juridiken i Skogskunskap. Mer fakta finner man bland annat genom Riksförbundet Enskilda Vägar eller från ekonomiska och juridiska rådgivare. Här har jag klippt in ett svar som kommit in till Skogssveriges frågelåda, med svar från LRF Konsult: "För att räkna ut en kostnadsfördelning för väg/skogsbilväg så räknar man ut hur stor nytta respektive markägare har inom vägens båtnadsområde. Med båtnadsområde menas det område vars virke skall transporteras ut på vägen. För att göra detta brukar man använda ”tonkilometermetoden”. En fastighet långt in på en väg med stora arealer får alltså ett större andelstal och vise versa. Förenklat kan man säga att ett hektar skog motsvarar transport av ett visst antal ton, ett ha åker ett visst antal ton, en sommarstuga ett visst antal ton etc. Alla som har fastigheter intill vägen eller drar nytta av vägen ska ha andelstal oavsett om man är skogsägare, ägare av åkermark eller stugägare."