Båtnadsområde

Båtnadsområdet är det område som gynnas ekonomiskt av vägen. I praktiken går gränsen för ett båtnadsområde vid drivningshinder som bergsryggar, sjöar och myrar.

Den skog som gynnas ekonomiskt av vägen

Båtnadsområdet för en skogsbilväg är det skogsområde som gynnas ekonomiskt av vägen. Det är alltså alla de skogsbestånd som kan utnyttja vägen för virkes-, person- och skogsvårdstransporter. Båtnadsområdet kan också räkna in nyttan för att komma ut i skogen för jakt, friluftsliv eller för att nå ett fritidshus.

Båtnadsområdet för en väg kan vara det område som mer formellt hör till vägen. Detta gäller t.ex. om vägen är en gemensamhetsanläggning och lantmätaren beslutat om ett visst båtnadsområde, innanför en viss båtnadsgräns. Detta båtnadsområde finns utmärkt på en karta som en del i förrättningsbeslutet och ligger till grund för andelstalsberäkningar.

Man kan också mena det teoretiska område som vägen skulle kunna betjäna. En väg gör nytta inom ett område som begränsas av en linje där kostnaden för avverkning och terrängtransport blir lika stor som värdet på virket vid bilväg (alltså när vägtransportkostnaden är avdragen). Går man utanför den linjen, båtnadsgränsen, kommer nettot av avverkningen att sjunka.

I praktiken dras gränsen vid drivningshinder

Om två vägar ligger så nära varandra att båtnadsområdena överlappar, kommer normalt båtnadsgränsen att gå mitt emellan vägen. Det gäller om drivningsförhållandena är lika. I praktiken går ofta båtnadsgränsen vid drivningshinder, t ex bergsryggar med branta hällar, eller myrar.

Optimal vägtäthet (verkningsdjup)

För ett större område kan man beräkna den optimala vägtätheten/verkningsdjupet. Det ger ett mått på avståndet mellan vägarna, och således en storlek på båtnadsområden, som gör att man minimerar den totala transportkostnaden, inklusive vägbyggnad och vägunderhåll.

Idealiskt sammanfaller alla dessa olika båtnadsbegrepp mer eller mindre med varandra, men det är mycket ovanligt.

Här ser du ett exempel på en båtnadskarta:

Karta över båtnadsområde. Per Hallgren, Skogsstyrelsen.

Karta över båtnadsområde. Per Hallgren, Skogsstyrelsen.

Senast korrigerad: 2024-04-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)