Lagen och slutavverkning

I skogsvårdslagen finns regler för anmälan av slutavverkning, lägsta slutavverkningsålder, fjällnära skog, ädellövskog, ransonering av skog och hänsyn till naturvård, kulturmiljövård och rennäring.
Bild: Rose-Marie Rytter/Mats Hannerz
  • Skogsvårdslagen anger att man inte får ta upp hyggen i skog som fortfarande har en god tillväxt. Skogen måste ha nått en viss minimiålder för att få slutavverkas.
  • En slutavverkning måste anmälas senast 6 veckor i förväg.
  • Skogsvårdslagen har också regler om ransonering av äldre skog.
  • Avverkning av ädellövskog kräver särskilt tillstånd.
  • I fjällnära skog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen för att få slutavverka.
  • Lagen och dess föreskrifter innehåller också bestämmelser och råd om vilken hänsyn som ska tas till andra intressen i samband med skogsbruksåtgärder.

Lägsta slutavverkningsålder

Reglerna gäller för "lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning i bestånd vars virkesförråd består till minst hälften av tall och/eller gran" i Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen (svl 10§).

Den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern varierar från 45 år i bördig granskog till över 100 år för tallskog på mager mark. Tabellen visar lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning i bestånd där minst hälften av virkesförrådet utgörs av tall och eller gran. Den verkliga slutavverkningsåldern är oftast högre än minimiåldern.

Har du uppdaterad skogsbruksplan är det lätt. Där finns uppgifter om ålder och ståndortsindex. Annars måste du räkna fram åldern med hjälp av årsringarna i någon stubbe och sedan försöka bedöma markens bördighet. Du kan också göra en mer noggrann mätning.

Ståndortsindex   Lägsta slutavverkningsålder  
Gran Tall BD, AC, Z & Y län Övriga län
G36     45
G32     50
G28 T28 65 60
G24 T24 70 65
G20 T20 80 70
G16 T16 90 80
G12 T12 100 90

Lägsta slutavverkningsålder i lövskog

Bestånd som omfattas av 23 § i skogsvårdslagen ("Ädellövskogslagen") och vars virkesförråd till minst hälften består av ask är 50 år, av bok 80 år och av ek 90 år. För övriga bestånd som är ädellövskog samt för bestånd som till minst hälften består av björk, asp eller al är motsvarande åldersgräns 35 år.

Anmälan av avverkning

Slutavverkning som omfattar minst ett halvt hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen senast 6 veckor före avverkningen. I anmälan ska anges vilka föryngringsåtgärder, hänsyn och andra skogsvårdsåtgärder som planeras.

Läs mer om avverkningsanmälan.

Ransonering av äldre skog

På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Är brukningsenheten mer än 100 hektar får högst häften av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Har du nått det taket får du inte föryngringsavverka mer på ett tag.

Är din brukningsenhet större än 1 000 hektar produktiv skogsmark finns mer detaljerade regler om ransonering. Alla de fastigheter du har inom en kommun kallas tillsammans för en brukningsenhet.

Hänsyn

Skogsvårdslagens §30 talar om vilka krav som ställs om hänsyn till naturvården och kulturmiljövården. I §31  finns regler om hänsyn till rennäringen.

Särskilda regler i fjällnära skog

I skogsvårdslagen §15-§20 finns regler om avverkning i fjällnära skog och samråd inom renskötselns året-runt-marker.

 

Senast korrigerad: 2019-02-08
Barr
Avverkning

Kommentarer (6 st)

Åke Hansson · 2017-08-31
På till 100 ha får högst 50 ha vara kalmark och yngre än 20 årPå brukningsenheter större än 50 hektar måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. På brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 hektar. På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år. För brukningsenheter större än 1 000 hektar gäller ytterligare regler.
Skogskunskap · 2017-09-01
Hej Åke, Tack för kommentaren, vi har förtydligat lite i texten. Vi skrev lite slarvigt att 50%-regeln gäller även mellan 50 och 100 hektar, men där gäller ju gränsen 50 hektar kalmark/ungskog vilket kan bli mer än 50% om man har en enhet på kanske 80 hektar.
Filip · 2018-04-24
Skulle ni kunna förtydliga begreppet brukningsenhet? Gäller det produktiv skogsmark? om jag har flera fastigheter i samma kommun så räknas tillsammans som en brukningsenhet?
Svar från Skogskunskap · 2018-04-24
Hej Filip, bra fråga. Brukningsenheter i skogsvårdslagen avser produktiv skogsmark, och en brukningshet är alla fastigheter en ägare har inom en kommun. Nu har vi lagt till informationen att det gäller produktiv skogsmark. Reglerna för ransonering (högsta tillåtna areal för föryngringsavverkning) regleras av 11 § i skogsvårdslagen.
Patrik · 2019-01-16
Det kan skulle vara intressant att läsa om LSÅ för övriga trädslag utöver gran och tall.
Svar från Skogskunskap · 2019-01-16
Hej Patrik, En mycket bra fråga. Vi har lagt till den information som finns i handledningen till skogsvårdslagen om lövträdsbestånd.
Annelie · 2019-02-08
Svårföryngrad skog som nämns i punktlistan ovan försvann ur skogsvårdslagstiftningen 2010. Bättre att uppdatera listan med att tillstånd till föryngringsavverkning krävs i fjällnära skog
Svar från Skogskunskap · 2019-02-08
Hej Anneli, tack för kommentaren. Det var en miss att det inte var ändrat i punktlistan, i informationen längre ner hade vi uppdaterat till nya reglerna. Men nu är det ordnat. / Skogskunskap
Petter · 2019-04-08
Hej, Ifall jag har ett bestånd med SI G30, vad är LSÅ då? Är det ett medel mellan G28 och G30?
Svar från Skogskunskap · 2019-04-08
Hej Petter, Svaret borde vara ja, åldern blir alltså ett medeltal av den övre och nedre gränsen. Så här står det i allmänna råden till skogsvårdslagen § 10, 3:e kapitlet som bland annat handlar om lägsta ålder för föryngringsavverkning:: "3:6 För växtplatser med annat ståndortsindex eller bestånd med annan trädslagsblandning än ovan ska jämkning ske mellan de angivna åldrarna, där så kan ske." Så tolkar i alla fall redaktören det. / Skogskunskap