Lagen och slutavverkning

I skogsvårdslagen finns regler för anmälan av slutavverkning, lägsta slutavverkningsålder, fjällnära skog, ädellövskog, ransonering av skog och hänsyn till naturvård, kulturmiljövård och rennäring.
Bild: Rose-Marie Rytter/Mats Hannerz
  • Skogsvårdslagen anger att man inte får ta upp hyggen i skog som fortfarande har en god tillväxt. Skogen måste ha nått en viss minimiålder för att få slutavverkas.
  • En slutavverkning måste anmälas senast 6 veckor i förväg.
  • Skogsvårdslagen har också regler om ransonering av äldre skog.
  • Avverkning av ädellövskog kräver särskilt tillstånd.
  • I fjällnära skog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen för att få slutavverka.
  • Lagen och dess föreskrifter innehåller också bestämmelser och råd om vilken hänsyn som ska tas till andra intressen i samband med skogsbruksåtgärder.

Lägsta slutavverkningsålder

Reglerna gäller för "lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning i bestånd vars virkesförråd består till minst hälften av tall och/eller gran" i Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen (svl 10§).

Den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern varierar från 45 år i bördig granskog till över 100 år för tallskog på mager mark. Tabellen visar lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning i bestånd där minst hälften av virkesförrådet utgörs av tall och/eller gran. Den verkliga slutavverkningsåldern är oftast högre än minimiåldern.

Har du uppdaterad skogsbruksplan är det lätt. Där finns uppgifter om ålder och ståndortsindex. Annars måste du räkna fram åldern med hjälp av årsringarna i någon stubbe och sedan försöka bedöma markens bördighet. Du kan också göra en mer noggrann mätning.

Ståndortsindex Lägsta slutavverkningsålder
Gran Tall Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands & Västernorrlands län
Övriga län
G36     45
G32     50
G28 T28 65 60
G24 T24 70 65
G20 T20 80 70
G16 T16 90 80
G12 T12 100 90

Källa: Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7).

Lägsta slutavverkningsålder i lövskog

Bestånd som omfattas av 23 § i skogsvårdslagen ("Ädellövskogslagen") och vars virkesförråd till minst hälften består av ask är 50 år, av bok 80 år och av ek 90 år. För övriga bestånd som är ädellövskog samt för bestånd som till minst hälften består av björk, asp eller al är motsvarande åldersgräns 35 år.

Anmälan av avverkning

Slutavverkning som omfattar minst ett halvt hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen senast 6 veckor före avverkningen. I anmälan ska anges vilka föryngringsåtgärder, hänsyn och andra skogsvårdsåtgärder som planeras.

Läs mer om avverkningsanmälan.

Ransonering av äldre skog

På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Är brukningsenheten mer än 100 hektar får högst häften av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Har du nått det taket får du inte föryngringsavverka mer på ett tag.

Är din brukningsenhet större än 1 000 hektar produktiv skogsmark finns mer detaljerade regler om ransonering. Alla de fastigheter du har inom en kommun kallas tillsammans för en brukningsenhet.

Hänsyn

Skogsvårdslagens §30 talar om vilka krav som ställs om hänsyn till naturvården och kulturmiljövården. I §31  finns regler om hänsyn till rennäringen.

Särskilda regler i fjällnära skog

I skogsvårdslagen §15-§20 finns regler om avverkning i fjällnära skog och samråd inom renskötselns året-runt-marker.

 

Senast korrigerad: 2023-09-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (11 st)

Gunnar · 2023-11-24
Är man skyldig att göra avverkningsanmälan om man avser avverkning mindre än 0.5 hektar?
Svar från Skogskunskap · 2023-11-28

Hej Gunnar!
Nej, det behöver du inte göra så länge det inte handlar om fjällnära skog eller ädellövskog. Då måste du göra en ansökan om tillstånd även om ytan är mindre än 0,5 hektar. 

Henrik Perrin · 2022-07-07
Jag har sett nu att en avverkning sker precis när fåglarna har ungar i sina bon och dirket intill en å som rinner genom vår stad och är en del av sjösystemet omkring oss. Det är över 0,5 ha som tas bort och jag hittar ingen avverkningsanmälan. Vad tänker ni om skyddet där?
Svar från Skogskunskap · 2022-07-07

Hej Henrik, Kan det vara så att den "skog" du tänker på ingår i planlagt område i staden/orten? I så fall lyder den kanske inte under skogsvårdslagen och dess regler om avverkningsanmälan, men du kan ju alltid kontrollera med Skogsstyrelsen. / Hälsningar Skogskunskap

Tom · 2022-05-30
Får ett granbestånd som inte nått upp till LSÅ, under 0,5ha avverkas utan att behöva anmälas just för att det är en så "liten" yta?
Svar från Skogskunskap · 2022-06-01

Hej Tom, Här är ett försök till svar baserat på både mina egna tolkningar och konsultation med Skogsstyrelsens lagexpertis. I Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) står i 3 kap 7 § följande: "Bestånd där det föreligger skyldighet att anlägga ny skog enligt 5 § skogsvårdslagen (1979:429) får avverkas även om det inte uppnått lägsta tillåtna ålder. Detsamma gäller, i samband med föryngringsavverkning på intilliggande mark, bestånd av ringa storlek som försvårar ett rationellt skogsbruk." Det första - skyldighet att anlägga ny skog - inträder när skogen är så gles att det uppstår återbeskogningsplikt. Det kan vara ett skäl. Det andra, föryngringsavverkning på intilliggande mark, kan handla om att man slutavverkar ett bestånd som har uppnått lägsta tillåtna slutavverkningsålder, och att man samtidigt kan ta med ett mindre område som inte uppnått LSÅ om det är rationellt. Praxis för vad som räknas som ett mindre (ringa) område är enligt Skogsstyrelsen 0,3 hektar. Men att avverka 0,5 hektar som inte uppnått LSÅ utan att det finns särskilda skäl, det kräver nog dispens. / Hälsningar Skogskunskap

Per · 2022-05-22
Hej! Jag har en fråga avgående en åkerplantering som jag har på min fastighet. Granskogen är enligt min skogsbruksplan en G30 på 56 år. Jag har upptäckt att granarna börjar bli angripna av rotröta och varje år så blåser det ned ett antal träd. Nu har jag börjat fundera på att avverka beståndet och nu under helgen va jag och tog reda på två vindfällen och då passade jag på att räkna årsringarna och mäta längden på träden och kom till att träden är 46 år och längden 24 meter. Till min fråga har skogen uppnåt lägsta avverkning ålder, och om inte finns det finns det möjlighet att få någon sorts dispans med tanke på att det just är en åkerplantering som ofta angrips av rotröta.
Svar från Skogskunskap · 2022-05-22

Hej Per, Frågor rörande dispens tycker jag det är bättre att ställa till Skogsstyrelsen (Skogskunskap är ju fristående även om vi stöttas av Skogsstyrelsen). Ibland kan det ju finnas bra skäl till tidigare avverkning, ibland inte. Lycka till. / Hälsningar Skogskunskap

Kaija · 2022-05-19
Är det tillåtet att avverka skog nu på försommaren? Området nära oss avverkas totalt. Inte ens små björkar får stå kvar. Små tallar och granar har mejats ner manuellt under vintern. Nu skövlas resten. Hur är det med hänsyn av ekorr-och fågelungar. De är ju små just nu. Vi har både större och mindre hackspett, spillkråka och gröngöling på området. Även hasselmus har observerats. Är orolig för djurlivet. Avverkningen är på privat skog.
Svar från Skogskunskap · 2022-05-19

Hej Kaia, det finns mig veterligen inget generellt förbud mot avverkning under försommaren men det är förstås olämpligt om man har ett rikt fågel- och djurliv. Det kan ju hända att just denna skog var starkt angripen av granbarkborre och att man vill ta ut träden innan skalbaggarna har börjat svärma. Artskyddsförordningen ger en del vägledning om var man behöver ta strikt hänsyn. Finns det hasselmus i området så finns den med i Artskyddsförordningens så kallade bilaga 4 och även i EU:s art- och habitatdirektiv som en art som kräver strikt skydd. Spillkråkan är också uppräknad i art- och habitatdirektivet, och gröngöling och mindre hackspett är tillagda i den svenska artskyddsförordningen. Vill du veta vad som gäller för just denna skog rekommenderar jag dig att kontakta din lokala Skogsstyrelse. / Hälsningar Skogskunskap

Petter · 2019-04-08
Hej, Ifall jag har ett bestånd med SI G30, vad är LSÅ då? Är det ett medel mellan G28 och G30?
Svar från Skogskunskap · 2019-04-08
Hej Petter, Svaret borde vara ja, åldern blir alltså ett medeltal av den övre och nedre gränsen. Så här står det i allmänna råden till skogsvårdslagen § 10, 3:e kapitlet som bland annat handlar om lägsta ålder för föryngringsavverkning:: "3:6 För växtplatser med annat ståndortsindex eller bestånd med annan trädslagsblandning än ovan ska jämkning ske mellan de angivna åldrarna, där så kan ske." Så tolkar i alla fall redaktören det. / Skogskunskap
Annelie · 2019-02-08
Svårföryngrad skog som nämns i punktlistan ovan försvann ur skogsvårdslagstiftningen 2010. Bättre att uppdatera listan med att tillstånd till föryngringsavverkning krävs i fjällnära skog
Svar från Skogskunskap · 2019-02-08
Hej Anneli, tack för kommentaren. Det var en miss att det inte var ändrat i punktlistan, i informationen längre ner hade vi uppdaterat till nya reglerna. Men nu är det ordnat. / Skogskunskap
Patrik · 2019-01-16
Det kan skulle vara intressant att läsa om LSÅ för övriga trädslag utöver gran och tall.
Svar från Skogskunskap · 2019-01-16
Hej Patrik, En mycket bra fråga. Vi har lagt till den information som finns i handledningen till skogsvårdslagen om lövträdsbestånd.
Filip · 2018-04-24
Skulle ni kunna förtydliga begreppet brukningsenhet? Gäller det produktiv skogsmark? om jag har flera fastigheter i samma kommun så räknas tillsammans som en brukningsenhet?
Svar från Skogskunskap · 2018-04-24
Hej Filip, bra fråga. Brukningsenheter i skogsvårdslagen avser produktiv skogsmark, och en brukningshet är alla fastigheter en ägare har inom en kommun. Nu har vi lagt till informationen att det gäller produktiv skogsmark. Reglerna för ransonering (högsta tillåtna areal för föryngringsavverkning) regleras av 11 § i skogsvårdslagen.
Skogskunskap · 2017-09-01
Hej Åke, Tack för kommentaren, vi har förtydligat lite i texten. Vi skrev lite slarvigt att 50%-regeln gäller även mellan 50 och 100 hektar, men där gäller ju gränsen 50 hektar kalmark/ungskog vilket kan bli mer än 50% om man har en enhet på kanske 80 hektar.
Åke Hansson · 2017-08-31
På till 100 ha får högst 50 ha vara kalmark och yngre än 20 årPå brukningsenheter större än 50 hektar måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. På brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 hektar. På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år. För brukningsenheter större än 1 000 hektar gäller ytterligare regler.