Granbarkborrens naturliga fiender

Hjälp de arter som äter och parasiterar på granbarkborren. De kan inte förhindra utbrott, men kan påverka hur stora utbrotten blir och bidra till att skadorna minskar snabbare.
Myrbagge (Tanasimus formicarius), en av de viktigare rovskalbaggar som äter granbarkborre.
Bild: Beentree, Wikipedia commons.

Granbarkborren blir ett allt större problem. Under åren 2018–2022 dödade den drygt 30 miljoner kubikmeter gran i Sverige. Detta är mycket mer än under något tidigare utbrott och ger en föraning om vad som väntar i ett varmare klimat.

Granbarkborren uppträder oftast som en sekundär skadegörare, det vill säga en skadegörare som kommer in när ett träd redan har drabbats av en annan skada, till exempel stormfällning eller torkstress. Om mängden granbarkborrar blir tillräckligt stor räcker dock inte yngelmaterialet i nydöda granar utan insekterna ger sig på även levande och vitala granar. Insekten har då blivit en primär skadegörare.

Gynna granbarkborrens fiender

Det finns idag många sätt att minska granbarkborreangreppen. Ett alternativ är att gynna granbarkborrens fiender. Fienderna kan inte förhindra utbrott efter exempelvis en stormfällning, torka eller annan storskalig störning som stressar granarna, men de kan påverka hur stora utbrotten blir och bidra till att skadorna minskar snabbare.

Detta har bland annat visats i fältförsök där forskare stängt fiender ute från granstammar som angripits av granbarkborre med hjälp av finmaskiga nätburar och jämfört med stammar som inte inburats. Försöken visar att fienderna kan minska antalet granbarkborrar som kläcks med 25–87 procent beroende på hur många de är och vilka arter som finns på plats.

När du gör åtgärder för att hjälpa granbarkborrens fiender bidrar du också till en ökad mångfald i skogen.

Vilka är granbarkborrens fiender?

Granbarkborren har mer än 70 kända arter av fiender. En av de viktigaste är myrbaggen. De vuxna myrbaggarna äter granbarkborrar när de angriper träden och myrbaggelarverna äter granbarkborrelarver under bark. Rovlevande styltflugor och parasitsteklar vars larver äter granbarkborrelarver under barken hör också till de viktigaste fienderna.

Även hackspetten är en stor fiende. Men den är också en fiende till granbarkborrens fiender eftersom den kan äta många olika arter av insekter som finns i barken.

Hur gynnar jag fienderna?

Det finns många sätt att hjälpa granbarkborrens fiender.  En studie från 2023 av SLU och Skogforsk visar vad som kan gynna respektive missgynna dessa värdefulla arter.

Att öka mängden tall är ett exempel. Då gynnas myrbaggen, eftersom tallens skorpbark är en bra förpuppningsplats för myrbaggelarverna och de kan förflytta sig mellan träd när de ska förpuppa sig.  

Parasitsteklarna gynnas genom att skogen sköts så att mer ljus sipprar in i granbestånden. Det ökar tillgången på blommande växter, vilket i sin tur ger mer mat till de vuxna parasitsteklarna som då lever längre och kan producera fler ägg. 

När det gäller gynnande av styltflugor bör vinteravverkning av granbarkborredödade träd undvikas. Då har många granbarkborrar redan lämnat träden samtidigt som de viktiga fienderna styltflugorna finns kvar. 

Ett annat sätt att hjälpa granbarkborrens fiender är att gynna andra barkborrearter som inte är skadegörare, men som har samma fiender . Det kan göras genom att lämna klena barkborreangripna granar eller angripna träd av andra trädslag än gran. Då får fienderna mer mat.

Skador även i skyddad skog

Det finns många exempel från europeiska skyddade skogar där granbarkborren har orsakat svåra angrepp, trots att skogen lämnats för fri utveckling. I nationalparken Bayericher Wald i sydöstra Tyskland har nära 6000 hektar granskog dött sedan 1980-talet. Här lämnades skogen för fri utveckling efter 1983 men attackerna på granar har varit omfattande, med toppar i slutet av 1990-talet och 2007 (Lausch m.fl. 2013). Skogen har dock inte varit naturskog för evigt utan var utsatt för omfattande kolvedsavverkningar från 1600-talet och annan avverkning på 1900-talet. Granen har gynnats till förmån för den tidigare blandskogen med bok, silvergran och gran, och det kan vara en förklaring till varför angreppen blivit så omfattande (van der Knaap m.fl. 2013). I nationalparken Harz i centrala Tyskland har också 3000 hektar med granskog dött efter angreppen.

Granbarkborren orsakar svåra angrepp även i svenska skyddade områden. Efter stormen Gudrun fanns det reservat och frivilliga avsättningar där stora mängder stormfällda träd lämnades kvar. En studie följde upp 36 stormluckor i södra Sverige och fann att för varje stormfällt träd angreps ungefär 5 stående granar (Kärvemo m.fl. 2014).

I den stora naturskogen Bialowieza, på gränsen mellan Polen och Vitryssland, har debatten varit livlig om man ska tillåta avverkning av barkborreangripna granar eller inte. I den polska naturskogsdelen är 25 % gran, och många är 60–80 år och äldre, det vill säga i en ålder när de är känsliga för granbarkborrens angrepp. I delar av reservatet gjorde man tidigare saneringshuggningar för att hålla angreppen i schack men sedan 2012 är detta stoppas, och därefter har mängden döda granar flerdubblats (Grodzki 2016).

Inte fler fiender i skyddad skog

Det har gjorts en del undersökningar om de naturliga fienderna är vanligare i skyddad skog än i brukad (citerade i Grodzki 2016) men resultaten är blandade. I Bialowieza och Bayeriche Wald var de inte vanligare än i omgivande brukad skog. Tvärtom har det ibland hittats fler myrbaggar (en av granbarkborrens viktiga fiender) i brukad skog. I en brukad skog med mycket yngelmaterial i form av stubbar och andra avverkningsrester kan till och med fienderna gynnas.

Så vad betyder då detta? Granbarkborren påverkas definitivt av sina naturliga fiender, och om det finns normala mängder granbarkborrar i skogen så bidrar fienderna till att hålla nere antalet barkborrar. Men i de större utbrotten som sker just nu räcker inte fienderna till. Då behövs andra åtgärder som sök och plock eller randbarkning (se tips om åtgärder) eller att på sikt skapa en mer varierad skog med en blandning av trädslag.

Gynna fienderna och gynna mångfalden

Även om barkborrens fiender inte lyckas hålla angreppen borta helt och hållet finns mycket att vinna på att gynna dem. Forskare har hittat mer än 140 arter av insekter och spindeldjur i granbarkborrens gångsystem i nyligen angripna träd (Schroeder & Weslien 2020). Det har stor betydelse för den biologiska mångfalden i skogen. Om det döda trädet lämnas kvar och får brytas ner kommer nya arter av både insekter och svampar att ta över. En nyligen angripen gran kan förstås plockas ut ur skogen för att förhindra spridning av granbarkborren, men om barken har lossnat är det för sent, då har skalbaggarna redan lämnat trädet. Då gör det större nytta om trädet får stå eller ligga kvar i skogen.

Lämnar du en högstubbe av gran gynnar du också barkborrens fiender. Finns det gnagspår av den allmänna barkbocken gör den ännu större nytta (se Skogsstyrelsens film nedan).

Så här gör insektsexperten själv

Gunnar Isacsson, entomolog på Skogsstyrelsen, har sin egen metod för att gynna granbarkborrens naturliga fiender.  Här berättar han:

”På min egen fastighet på småländska höglandet har jag sedan mitten av 80-talet tillämpat en egen variant på att odla naturliga fiender. Jag barkar alla granvindfällen med granbarkborre, men låter resten ligga. Dessa koloniseras sedan främst av bleka bastborren och håriga barkborren som ju också utgör mat för barkborrefiender. Jag upplever att jag har mindre problem med granbarkborre på mina 56 ha produktiv skogsmark än mina rågrannar, men har inga siffror på det.”

”Vitsen med att randbarka är att de föräldrabaggar som man inte fräser sönder fortsätter att lägga färdigt sina ägg. Sedan torkar barken ut innan larverna hunnit bli fullvuxna. Barken kan fortfarande koloniseras framgångsrikt av sextandad barkborre, som är betydligt mera torktålig än granbarkborre, och de sextandade duger också som mat åt många granbarkborre-fiender. Den sextandade angriper levande frisk gran bara om det råder mycket extrem torka.”

Gunnar-Isacsson-randbarkad-gran_1200x675px.jpg

En 35 meter lång gran som precis börjat få äggläggande granbarkborre randbarkades med 3 centimeter mellanrum mellan spåren. Foto: Gunnar Isacsson.

Gunnar-Isacsson-myrbagge-på-randbarkad-gran_1200x675px.jpg

Myrbagge som klättrar omkring på en randbarkad stock med ett par synliga randbarkningsspår. Foto: Gunnar Isacsson.

Här är några av granbarkborrens fiender

Myrbaggelarv-foto-Jan-Weslien_1200x675px.jpg

Myrbaggelarv i stambasen på gran. Foto: Jan Weslien.

Medetera_sp-styltfluga-Bernyce-Hollingworth-Wikipedia_1200x675px.jpg

Styltfluga (Medetera sp). Foto: Bernyce Hollingworth, Wikipedia commons.

Allmän-barkbock-Tetropium_castaneum2-Wikipedia.jpg

Allmänna barkbocken (Tetropium castaneum) konkurrerar med granbarkborren om utrymmet under barken, och deras larver kan äta granbarkborrens larver om de kommer i vägen. Foto: Laisverobotams, Wikipedia.

Filmer

Våra kompisar i kampen mot granbarkborren. Gunnar Isacsson från Skogsstyrelsen berättar.

Döda träd - levande skogar. En interaktiv film om den viktiga döda veden och vilka som lever i och av den.

 

Senast korrigerad: 2024-07-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Aune Wahlbeck · 2023-07-29

Mycket intressant information att läsa. Man ser verkligen att problemet inte är olösligt.

Svar från Skogskunskap · 2023-07-31

Hej Aune,
Roligt att höra att informationen var till nytta för dig.
Hälsningar Skogskunskap

Tony från Lerum · 2022-12-07
Mycket bra information och filmer. Tack