Sälja virke och köpa gallringstjänst

Som säljare av en gallring vill du ha bra betalt, men framför allt en väl utförd gallring.
"Här tycker jag att du ska gallra"
Bild: Mats Hannerz

Gallringen lägger grunden till beståndets fortsatta värdeutveckling och ger samtidigt värdefulla inkomster till skogsägaren, pengar som kan användas exempelvis till röjning och plantering. Som säljare av en gallring framför allt ha en väl utförd gallring. Det handlar om att undvika skador på träd och mark, att gallra så att det kvarstående beståndet utvecklas väl, och att gallringen tar hänsyn till mark, natur- och kulturmiljövärden.

Det behöver inte vara svårt att sälja en gallring. Har du redan en bra kontakt med en erfaren virkesköpare kan du lägga mycket av planering och genomförande i dennes händer. Men du tjänar alltid på att ha erfarenheter och att vara påläst. Då kan du ställa krav på din partner. Och han/hon kan ställa krav på dig!

Du kan också vända dig till nya köpare genom att begära in anbud. Tänk dock på att det är svårt att tolka anbud, och vinsten kan vara liten för små gallringar. Det gäller att försöka bedöma det ekonomiska utfallet men också kvaliteten på det kvarstående beståndet efter gallring. Lyssna på andra som har haft kontakt med köparen.

Säljformer för gallringsvirke

Det finns flera sätt att sälja gallringsvirket på och alla har sina för- och nackdelar.

Leveransvirke

Här är det säljaren som svarar för avverkning och transport till väg. Köparen svarar för transport till industrin. Den inmätta volymen betalas enligt prislista.

Kommentar: Leveransvirke kan passa den självverksamme som har tid och utrustning för egen avverkning. Säljaren kan själv bestämma aptering i olika sortiment. Betalningen utgår från de faktiskt inmätta volymerna.

Avverkningsuppdrag

Virkesköparen ansvarar för avverkning och transporter. Du får betalt för det avverkade och inmätta virket efter en prislista som köpare och säljare kommit överens om. Därefter drar köparen av en överenskommen avverkningskostnad. Det kan vara en fast kostnad eller en löpande kostnad per kubikmeter.

Kommentar: Vid avverkningsuppdrag utgår betalning för de faktiskt uppmätta volymerna av olika sortiment. Säljaren är dock beroende av att köparen apterar rätt, och att avverkningen utförs rationellt och bra.

Leveransrotköp

Du får ett överenskommet nettopris för varje avverkad kubikmeter. Volymen får du genom att summera virkesmätningsföreningens mätkvitton för det timmer, massaved m.m. som faller ut vid din avverkning. Nettopriset kan vara fasta priser per sortiment eller ett fast genomsnittligt pris för hela den inmätta volymen. Virkesköparen svarar för avverkning och transporter.

Kommentar: Säljaren tar en mindre risk om avverkningen blir dyr. Vid anbud är det ganska enkelt att jämföra olika bud på leveransrotköp. Det finns dock en risk att köparen gallrar med för hög gallringskvot för att få lägre avverkningskostnad och högre timmerandel. Här gäller det att komma överens om gallringens utförande i förväg.

Gallringsrotpost

Vid rotpostköp kommer köparen och säljaren överens om ett nettopris för hela avverkningen. Det är ofta baserat på en inmätning (stämpling) eller skattning av volymen av de träd som ska tas ut. Köparen svarar för avverkning och transport. Rotpostköp är mindre vanliga för gallringar.

Kommentar: Det är lätt att utvärdera anbuden för en rotpost, förutsatt att en stämpling har utförts. Stämplingen är dock en extra kostnad. Både köparen och säljaren tar en risk om den faktiska volymen och kvaliteterna avviker från den stämplade. Om en gallring ska säljas som rotpost bör gallringsträden stämplas (färgmärkas) för att undvika ett överuttag. En fördel med rotposter är att betalning kan ske direkt, innan mätning vid industrin.

Priser och kostnader

Den första gallringen är främst en beståndsvårdande åtgärd som inte ger så mycket intäkter. De kommande gallringarna i lite grövre skog kan dock ge värdefulla inkomster. Prissättningen på virke och kostnaderna för avverkning styrs av marknaden, och det kan vara bra att ha lite koll på siffrorna. I Skogskunskap finns samlade siffror för virkespriser och kostnader för avverkning.

Avverkningskostnaderna påverkas väldigt mycket av skogens utseende, inte minst hur grova träden är (klena träd kostar ju mycket mer per kubikmeter). Skogskunskap har haft ett verktyg för att beräkna kostnader och prestationer i gallring beroende av transportavstånd, antal stammar m.m., men detta verktyg är stängt (från och med 2022-11-30) i väntan på en översyn av funktionerna i verktyget.

Senast korrigerad: 2023-02-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)