Målbilder för god miljöhänsyn

Vad är bra naturhänsyn? Skogsstyrelsen och skogsbruket har i gemensam dialog tagit fram Målbilder för god miljöhänsyn i det praktiska skogsbruket.
Bild: Mats Hannerz

Skogssektorns gemensamma målbilder innehåller detaljerade råd om åtgärder i skogsbruket med hänsyn till naturmiljön, kulturmiljövården, vatten och mark. Läs mer om målbilderna i Skogskunskap.

En av målbilderna riktar sig speciellt mot friluftsliv och rekreation. Målbilderna skiljer sig något åt för olika typer av skogar. Ladda ner målbildsbroschyren här.

Närskogar

Närskog är den skog som ligger närmast bebyggelse. Det är här som människor vistas regelbundet, kanske dagligen. Ett riktmärke kan vara att närskogen sträcker sig 200-300 meter in från bebyggelsen, vägen eller skolan. Närskogen är särskilt viktig för barn, äldre och andra som inte tar sig så långt.

Närskogar-karta-Skogsstyrelsen.jpg

Lokala förutsättningar bestämmer närskogens utsträckning. Bild från Skogsstyrelsen.

Målbilder för närskogen

 • Informera och inled dialog vid åtgärder som kan ha stor påverkan på människors upplevelser av närskogen.
 • Undvik körspår. Även mindre körspår kan påverka upplevelsvärdet.
 • Främja god framkomlighet.
 • Eftersträva naturlighet och variation i struktur och trädslagsblandning.
 • Sköt skogen i små enheter. Variera brukandet, höj avverkningsåldern, gynna stora och gamla träd. Om hyggen tas upp är dessa små med omfattande hänsyn.
 • Om markberedning måste utföras sker den skonsamt.

Friluftsskogar

En Friluftsskog är allmänt nyttjad för friluftsliv och rekreation men är inte en närskog. Dessa har hög tillgänglighet, har stigar, spår och leder, uppehållsplatser och utflyktsmål och finns i attraktiva landskap med specifika natur- och kulturmiljöer.

DSCN1596-Lunsen-stig-i-tallskog_Mats_Hannerz_1200x675px.jpg

Lunsenområdet söder om Uppsala är en populär friluftsskog. Foto Mats Hannerz.

Målbilder för friluftsskogen

 • Dialog och information inför åtgärder som har stor påverkan på friluftsliv och rekreation.
 • God framkomlighet främjas genom att exempelvis ta vara på GROT. Undvik körskador.
 • Stärk hänsynen i områden där nyttjandet är störst.
 • Den upplevda hyggesstorleken begränsas. Friluftsskogen ska uppfattas som att den har en hög andel fullvuxen och gammal skog.
 • Alternativa skötselmetoder och åtgärder som bevarar och utvecklar upplevelsevärdet övervägs.
 • Eftersträva naturlighet och variation i struktur och trädslagsblandning.

Uppehållsplatser

Uppehållsplatser är punkter där människor brukar vistas eller stanna till. Det kan vara utsiktspunkter, rastställen, grillplatser, badställen eller lekmiljöer. Uppehållsplatserna är särskilt viktiga i närskogar och friluftsskogar.

IMG_2631-Filip-grillar-korv-Öland_1200x675px.jpg

Miljön runt grillplatser, utsikter och rastplatser är särskilt viktig. Foto Mats Hannerz.

Målbilder för uppehållsplatser

 • Informera och inled dialog inför åtgärder som har stor påverkan på platsens upplevelsevärde.
 • Förhindra körskador.
 • Skötseln inriktas på upplevelsevärden och skyddszoner.
 • En attraktiv miljö främjas med hänsyn till både estetik, utsikt, framkomlighet, solinstrålning, beskuggning och vindskydd.
 • Skydda friluftsanordningar och kulturmiljöer från skador.

Stigar och leder

De flesta väljer att röra sig på stigar och leder i skogen. De finns i de flesta skogar men är särskilt viktiga i närskogar och friluftsskogar.

skylt-Olas-skifte-Uppland-2011_1200x675px.jpg

De flesta människorna rör sig på stigarna och lederna. Foto Mats Hannerz.

Målbilder för stigar och leder

 • Framkomligheten på stigar och leder bevaras och främjas.
 • Körskador förhindras.
 • Markberedning och föryngring planeras så att stigens funktion behålls.
 • Led- och spårmarkeringar sparas och skyddas från skador.
 • Främja attraktiva färdupplevelser, till exempel genom att synliggöra karaktärsfulla träd, särpräglade naturformationer och kulturlämningar.

Kommunikation är A och O

Om skogsägaren eller dennes ombud behöver informera och inleda dialog beror på:

 • hur högt värde för friluftsliv och rekreation som skogen har,
 • hur tydligt det är vilka nyttjarna är, och
 • hur stort intresset för kommunikation är hos nyttjarna av området.

Målbild-kommunikation_1200x330px.jpg

Det är inte alltid åtgärder behöver kommuniceras men i många fall i närskogar och rekreationsskogar kan det vara viktigt. Bild från Skogsstyrelsen.

Målbilder för kommunikation

 • Nyttjarna får veta att en åtgärd planeras, varför den utförs samt när den ska genomföras.
 • Nyttjarna får veta hur åtgärden ska genomföras och på vilket sätt nyttjandet kan påverkas direkt och längre fram.
 • Nyttjarna får veta vilka möjligheter som finns att påverka åtgärdens genomförande.
 • Skogsägaren får en tydlig bild av vilka värden för friluftsliv och rekreation som finns i skogen.

Målbilder i film

Målbilder Hänsyn till friluftsliv och rekreation, en film från Målbildsarbetet (7:04 min).

Senast korrigerad: 2021-04-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)