Störning och slitage

Dumpat skräp, spår av buskörning och stulna julgranar är aldrig roligt för en markägare.
Dumpad skrotbil.
Bild: Mats Hannerz

I normala fall är konflikterna mellan skogsbruk och allmänhet små i vårt glesbefolkade land. Ibland uppstår dock problem, både genom de som är friluftsutövare och de som är i skogen i andra syften. Nedan listas några exempel. Till denna kan fogas en mängd andra företeelser som tjuvjakt, terrängkörning med motorfordon, oaktsamhet med eld, bärplockarlägar, busåkning på skogsbilvägar med mera.

Vegetationsslitage

DSCN1596-Lunsen-stig-i-tallskog_Mats_Hannerz_1200x675px.jpg

Nästan alla vandrare följer stigarna. Där blir det slitet, men få ger sig utanför. Foto Mats Hannerz.

Slitage på mark och växter har framför allt diskuterats i samband med orienteringstävlingar, men även cykling, terrängkörning och ridning. Det har gjorts en del uppföljningar av hur vegetationen återhämtat sig efter orienteringstävlingar. De visar att slitaget kan vara omfattande kring kontroller och på start- och målplatser, men att såren läker snabbt. 

Även i välbesökta friluftsområden rör sig de flesta besökarna på stigar. I så populära områden som Stadsskogen i Uppsala och Lilljanskogen i Stockholm visar studier att 5-8 % av marken är påverkad, däremot är slitaget obetydligt mellan stigarna.

Cykling har också studerats och resultaten pekar på att slitaget är jämförbart med vandring. Cykling bör undvikas på mjuka stigar, särskilt när det är blött i markerna, och på känsliga marktyper som lavmarker och hällmarker.

Nedskräpning

nedskräpning_1200x675px.jpg

Artikel i Barometern.

Dumpning av skräp får många skogsägare att stänga av sina enskilda vägar. Bilvrak och vitvaror är inte bara ett estetiskt problem, det är också en miljöfara. Skräp i naturen kan skada djuren, och dumpning av trädgårdsavfall hjälper till att sprida växter som kan vara invasiva och påverka den naturliga floran. 

Hittar du en övergiven bil på din egen mark kan du anmäla det till kommunen som kan svara för borttransport. Håll Sverige Rent har lite information om skrotbilar

Stiftelsen Håll Sverige Rent ger varje år ut en skräprapport. De konstaterar att kunskapen om skräp i naturen är bristfällig, men att nedskräpningen verkar ha ökat i takt med ökad naturturism. Det blir särskilt mycket skräp i tätortsnära skogar och i fjällområden med många besökare.

Vad kan man då göra som markägare? Några tips är: 

  • Anmäl nedskräpning till kommunen. 
  • Skylta att dumpning inte är tillåten.
  • Stäng av vägen om problemen är stora.
  • Om det bara är lite skräp - plocka hellre upp det än svär över det. Lite skräp lockar tyvärr till sig mer skräp.

Snöskoteråkning

Snöskoter-Jerzy-Gorecki-Pixabay_1200x675px.jpg

Snöskoter. Okej på tjockt snötäcke men aldrig i plant- och ungskog. Foto Jercy Gorecki, Pixabay.

Snöskoterkörning ingår inte i allemansrätten. Det anses dock vara tillåtet att köra på ordentligt snötäckt mark om man inte stör eller förstör. Det är dock inte tillåtet att köra på skogsplanteringar eller i ungskog lägre än 2 meter över snötäcket. Årligen kommer vittnesmål om skogsplantor som skadats även om de inte sticker upp ovanför snötäcket.

Naturvårdsverket har information om snöskoterkörning i terrängen.

Julgransstöld

IMG_2441-landskap-ungskog-svacka-gran_1200x675px.jpg

Här kan det vara lockande att tjuvhugga en gran, men det får förödande konsekvenser för skogens produktion. Foto Mats Hannerz.

Att olovligen hugga julgran är självklart inte tillåtet enligt allemansrätten. De svenska hushållen förbrukar ungefär 3 miljoner julgranar om året, och man får utgå från att de allra flesta köps eller huggs på egen mark, helt enligt lagen. Men många skogsägare, särskilt i tätortsnära områden, drabbas ändå av julgransstöld. Det blir särskilt besvärligt om det är en gran i en lucka, som hade kunnat utvecklas till ett produktionsträd. Sajten Skogssverige har en årlig julgransenkät, och enligt den är det knappt 10 % som hugger sin julgran utan lov.

 

Senast korrigerad: 2019-10-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)