Målbilder för kantzoner

Kantzoner mot våtmarker och sjöar har en särställning som särskilt viktiga för många växter och djur, både på land och i vattnet. Därför är det viktigt att värna kantzonerna.
Var rädd om kantzonen mot vattnet
Bild: Lena Gustafsson

Kantzoner mot sjöar och vattendrag

I mötet mellan skog och vatten är det inte bara skogen som ska värnas utan i lika hög grad vattnet. Ett jämnt och fuktigt klimat i kantzonen mot vattnet är viktigt för många landväxter och smådjur. Lika viktig är beskuggningen och en löpande tillförsel av död ved till vattenlevande organismer.

Marken och vattnet påverkas också kemiskt av åtgärderna i skogen. Alla former av spill och skador i och intill vatten ska förebyggas.

Vattendrag och omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Behovet av hänsyn varierar från breda orörda kantzoner till plockhuggna bryn eller skapande av nya kantzoner beroende på vilka förutsättningar som råder.

I dialogarbetet har 5 olika typer av situationer eller vattendrag urskilts gällande kantzoner:

Kantzoner mot våtmark

Våtmarker är i sig själva väldigt skiftande miljöer. Öppna myrar, trädbevuxna högmossar och strandnära miljöer utgör några exempel. Sumpskogar, strandskogar och svämskogar av olika slag sorterar däremot under "Fuktighetspräglade biotoper" i dialogarbetet.

Kantzonerna mot våtmark ser därför väldigt olika ut och är mer eller mindre påverkade av tidigare skötsel. Ofta innehåller de dock gamla och senvuxna träd som stått ljusare än i den slutna skogen. En miljö som är eftertraktad bl.a. av mossor och lavar.

I dialogarbetet har kantzoner mot våtmark hanterats som en kategori.

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)