Röjning i kulturmiljöer

Röjningen ger en unik chans att upptäcka kulturlämningar eftersom hela beståndet täcks till fots. Vid röjningen bör också kulturlämningarna röjas fria.
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Den som röjer kan registrera eventuella lämningar. Röjningen ger dessutom ett bra tillfälle att rätta till det som ur kulturmiljösynpunkt inte blev bra vid planteringen. Avgränsa kulturmiljöer och sätt upp mål för skötseln av dem. Gör också en skiss med direktiv till röjningspersonalen.

Tänk på detta vid en bebyggelselämning

Skötseln påverkas förstås av hur det ser ut, men en generell uppmaning i samband med röjning, gallring och föryngringsavverkning ser ut så här:

  • Träd, buskar och sly avlägsnas från alla hus- och källargrunder, särskilt på och intill kallmurade partier (stenfot, spismursrösen, källare, gavelväggar) eller andra känsliga konstruktioner (trappstenar m.m.).
  • Ris och kvistar tas bort från grunderna.
  • Träd, buskar och andra växter som är karaktäristiska för miljön sparas och friröjs om det behövs.

Tänk på detta vid förhistoriska gravar och boplatser

  • Ett generellt råd är att hålla fornlämningar fria från träd och buskar. Passa på att avlägsna träduppslag på anläggningarna i samband med röjning och gallring, men tänk på att hällristningar och skålgropar mår bra av viss skugga.
  • Ofta följer stenåldersboplatserna äldre strandlinjer. Genom att behålla träd i strandzoner minskar risken för att köra sönder ännu inte upptäckta stenåldersboplatser, samtidigt som man gör en insats för naturvården.

Tänk på detta vid vattendrivna anläggningar

  • Eftersom träd och buskar på sikt skadar kvarnlämningarnas känsliga konstruktioner är det viktigt att få bort dem från de kallmurade partierna, t.ex. hjulgravar, kvarnhusgrunder, fördämningsanordningar och stensatta kanter längs bäckar eller kvarnvägar. Passa på att avlägsna träduppslag på lämningarna i samband med röjning och avverkning.

Tänk på detta vid gränsmärken

  • Skötsel av gränsmärken är enkel, ta bort träden från dem. Märk ut kända gränsmärken i samband med skogliga åtgärder och ställ gärna kulturstubbar intill dem.

Tänk på detta vid vägar

  • Äldre vägar får inte köras sönder, markberedas, täckas med ris eller planteras på. Använd inte gamla vägar vid uttransport av virke. Ta gärna bort sly och träd vid röjning, gallring och slutavverkning.
Senast korrigerad: 2021-06-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)