Målbilder för hänsyn till kulturmiljön

Skogssektorn har tagit fram gemensamma målbilder att sträva mot i arbetet med att skydda kulturmiljöerna.
Filmen presenterar skogssektorns gemensamma målbilder för hänsyn till skogens kulturarv. 2015 (5:32 min)

Dialog för god miljöhänsyn

Arbetet med Målbilder för god miljöhänsyn har pågått sedan 2010, då Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fick ett regeringsuppdrag att ta fram en kunskapsplattform om hur målen för god miljöhänsyn skulle uppnås. Översynen av gällande regler och lagar kompletterades med ett arbete med att ta fram nya målbilder för god miljöhänsyn. Detta gjordes i en bred samverkan i hela skogssektorn - dialogprojektet. Resultatet har blivit en lång rad målbilder för hänsyn till naturvården, friluftsliv och rekreation, mark och vatten och kulturmiljövården. Målbilderna har publicerats steg för steg under flera år. Här hittar du mer information om målbilderna.

Vägledning, inte lag

Målbilderna ska fungera som konkreta vägledningar för det praktiska skogsbruket. De är inte lagkrav, även om de ofta sammanfaller med kulturmiljölagen och hänsynsreglerna i skogsvårdslagen. Målbilderna ska inte ses som exakta instruktioner för varje objekt och tillfälle, eftersom förutsättningarna kan skilja sig mycket beroende på lokalen och hur de skyddsvärda elementen är utformade. Men, genom att alla strävar mot en gemensam målbild ökar sannolikheten att hänsynen hamnar på en högre nivå och att skogspolitikens mål lättare uppnås.

Målbilder för kulturmiljöer

Målbildsprojektet har tagit fram faktablad för olika kulturmiljöer och lämningstyper. Alla faktablad kan laddas ned som pdf-filer.

 

Senast korrigerad: 2023-11-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)