Skogsbruk i kulturmiljöer

Kulturmiljövård i skogen behöver inte vara så svårt. De flesta värdefulla lämningar och miljöer kan bevaras för framtiden om man i samband med skogliga åtgärder följer några enkla grundregler.
Markera med kulturstubbar
Bild: Mats Hannerz

Planera hur skogens kulturmiljöer ska skyddas och vårdas i samband med annan planering inför föryngringsavverkning, markberedning, plantering, röjning och gallring. Men tänk också på att många objekt inte upptäcks under planeringen, utan vid t.ex. plantering och röjning. Dessa upptäckter måste också fångas upp.

Här följer några grundregler:

Kör inte sönder

Kör inte sönder fornlämningarna. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Kör inte sönder lämningarna och täck inte över dem med trädrester eller annat.

Undvik markskador

Undvik markskador nära fornlämningarna. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Undvik markskador nära lämningarna. Kör på risbädd eller vid lämplig väderlek.

Plantera inte nära

Plantera inte nära fornlämningarna. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

Plantera inte så nära lämningarna att de i framtiden riskerar att förstöras av rotsprängning och stormfällning.

Markera kulturlämningen

Kulturstubbar. Illustration Nils Forshed.

Kulturstubbar runt en tjärdal. Illustration Nils Forshed.

Begreppet Kulturstubbar har spridit sig snabbt i skogsbruket under 2000-talet. Det är stubbar på cirka 1,3 meter som lämnas för att markera för kommande åtgärder var det finns en kulturlämning.

Andra åtgärder är att röja rent och synliggöra lämningen. Då är risken mindre att nästa utförare missar den.

Senast korrigerad: 2023-10-31
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)