Resultat från forskningen

Här kommer vi att fortlöpande presentera resultat från inventeringarna i Effaråsen.
Den smalfotadde taggsvampen är en av arterna som hittats i Effaråsen
Bild: Caspar, Wikipedia commons

Rapport från 2012-2018

I två arbetsrapporter, en svensk och en engelsk version, presenteras projektet Effaråsen och resultat från de första åren 2012-2018.

Vedlevande svampar

På uppdrag av Skogforsk genomförde Länsstyrelsen i Dalarna en fältinventering av vedlevande svampar i området. Inventeringen gjordes av den erfarne biologen Sebastian Kirppu. Området delades upp i två delar – Effaråsen Nord och Effaråsen Syd. Skälet var att den norra delen redan hade avverkats när inventeringen gjordes. I den södra delen kunde utgångsläget före avverkning inventeras strax innan avverkningen 2012. Intressanta fynd av lavar och mossor noterades också, men dessa artgrupper inventerades inte systematiskt.

Många rödlistade svampar i Effaråsen Syd

Under den tre dagar långa inventeringen i Effaråsen Syd hittades 11 rödlistade vedsvampar och två signalarter. Flest fynd gjordes av gräddporing (Cinereomyces lenis). Tre av områdets mest intressanta fynd var urskogsporing (Antrodia primaeva), spadskinn (Stereopsis vitellina) och smalfotad taggsvamp (Hydnellum gracilipes). Spadskinn och smalfotad taggsvamp är sällsynta och knutna till gammal tallved i form av mossiga lågor i gamla tallnaturskogar.

Intressanta fynd även i Effaråsen Nord

Bestånden i norra delen av Effaråsen var redan avverkade när inventeringen genomfördes 2013. Det innebar att det var svårare att inventera de vedlevande svamparna då lågor ibland var sönderkörda, en del var täckta av grot och nya lågor kunde vara så stora att de inte gick att rubba och undersöka på undersidan.

Totalt hittades 12 arter av vedsvampar knutna till tallved. Av dessa finns 10 på rödlistan. Även i Effaråsen var gräddporing, gulporing och nordtagging de vanligaste.

Senast korrigerad: 2019-04-09

Kommentarer (0 st)