Punkt 4 Halva skogen kvar

Här har mellan 30 och 50 % av skogen lämnats kvar, alltså nästan hälften. Hur påverkas mångfalden av ökad hänsyn?
Ungefär 30 % av skogen står kvar här
Bild: Line Djupström

Effaråsen, punkt 4.Efter bäckövergången började ett område där man lämnat 30 % av träden efter avverkning som naturhänsyn. Från skyltens plats och vidare är hänsynen utökad till cirka 50 %.

På 30 %-området står cirka 90 levande träd, antingen orörda eller katade, och 90 döda träd i form av högstubbar och lågor (liggande träd). På 50 %-området finns ungefär 150 levande och 150 döda träd per hektar.

Vad händer när vi ökar mängden hänsyn?

Med mer lämnade träd ökar möjligheterna att lämna olika sorters träd - olika diameter, ålder med mera. Mångfalden av död ved ökar och mängden sönderkörd gammal ved minskar när mer ved skyddas i grupper av kvarlämnade träd.

Med fler levande träd ökar också förutsättningarna att bevara mykorrhizasamhället. Mykorrhizasvamparna samspelar med växternas rötter. De utsöndrar enzymer och nedbrytningsprodukter och spelar en viktig roll för trädens och växternas näringsupptag. Svamparna kan också skydda växterna mot torka och skadegörare.

Vad kostar det att lämna så mycket?

När man lämnar många träd blir avverkningen inte lika effektiv. Skördaren och skotaren får längre mellan träden och vägen blir slingrigare - prestationen sjunker. Det kostar ungefär 30 % mer att avverka en kubikmeter i ett skogsbestånd med hög hänsynsnivå (30-50 %) jämfört med mer normala hänsynsnivåer (3-10 %).

Den totala ekonomin påverkas också av uteblivna intäkter (färre träd avverkas ju), nu och i framtiden. Då blir skillnaden mellan hög och låg hänsynsnivå mycket större. I försöket kommer kostnaderna att beräknas för alla hänsynsnivåer.

När passar det att lämna så mycket hänsyn?

En hög hänsynsnivå kan vara ett alternativ i en skog med många naturvärdesträd, men där frånvaro av brand och storm gör att det saknas död ved. Det kan vara skog med känsliga marksvampar som kräver trädkontinuitet eller en moränskog med jämnt spridda naturvärden i anslutning till tjäderlekplatser.

Pågående forskning

Liksom i övriga områden följer vi även här utvecklingen av den döda veden och arter som nyttjar veden. Dessutom studerar vi marksvamparna.

Med ökad mängd hänsyn ökar mängden levande träd. Det ger möjlighet till självföryngring. Vi kommer att följa både självföryngringen och effekten av att markbereda och plantera. Vi kommer också att titta på hur de levande träden konkurrerar med föryngringen. I en konkurrenszon runt de stora träden växer de unga plantorna lite sämre. Med så många lämnade träd som i det här området kan det betyda mycket för den nya skogens tillväxt.

Senast korrigerad: 2016-11-23
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)