Hur klimatanpassar jag skogen?

Det finns många sätt att klimatanpassa skogen. Exakt hur du ska göra beror på skogens förutsättningar och läge i landet.
Att odla mer blandskog är ett av många sätt att minska riskerna med klimatförändringen.

De viktigaste sakerna att tänka på när du ska klimatanpassa din skog är att sköta skogen aktivt och att utforma åtgärderna så att de bidrar till att skogen blir bättre anpassad till det förändrade klimatet. Här följer några generella tips till hur du kan göra. 

 

Skapa mer variation

Sträva efter en ökad variation vad gäller trädslag, metoder och ålder på skogen. Skadegörare trivs nämligen oftast bäst på ett visst trädslag i en viss ålder och genom att ha spridda åldrar och trädslag begränsas därmed skadorna. Även när det gäller stormar, snöbrott och liknande är vissa trädslag och åldrar mer känsliga än andra.

Här är det viktigt att utgå från ett fastighetsperspektiv. Tittar du enbart på det enskilda beståndets egenskaper är risken stor att det blir en för liten variation sammantaget på fastigheten. 

Ett sätt att öka variationen är sköta en del av skogen med hyggesfria metoder. Det kan vara särskilt motiverat i branta sluttningar, för att slippa problem med ras, skred och slamströmmar vid plötsliga skyfall efter föryngringsavverkning.

I den här kortfilmen från Skogsstyrelsen får du veta mer om riskspridning och variation i skogen.

Skapa friska och motståndskraftiga skogar

Ståndortsanpassning, det vill säga att anpassa skogsskötseln efter förutsättningarna på respektive växtplats, är en avgörande faktor för att skapa friska och motståndskraftiga skogar i ett framtida klimat. Det innebär att välja rätt trädslag på rätt plats och att odla och sköta skogen med rätt metoder. 

Det är också viktigt att åtgärder så som röjning och gallring görs i rätt tid. Då blir träden stabilare, vilket gör att risken för stormskador och snöbrott minskar.

En annan betydande del för att skapa vitala och robusta skogar är valet av frö och plantor. De behöver vara väl anpassade för marken, växa bra, ha god kvalitet och fungera i ett framtida klimat. Med verktyget Plantval kan du få hjälp att välja rätt material.

En ytterligare bra idé är att satsa mer på blandskog. Det gör att skadorna av en eventuell skadegörare, som ofta har ett favoritträdslag, inte blir lika utbredda. I en blandad skog har också skadegörarna oftast fler naturliga fiender.

Den här kortfilmen från Skogsstyrelsen förklarar vad ståndortsanpassning är och varför det är viktigt.

Underhåll skogsbilvägar

Fuktig och blöt mark har sämre bärighet än tjälad mark. Detta gör att de mildare vintrar som förutspås kommer att ökar risken för körskador. Med bra underhåll och planering kan du även i framtiden hålla dina skogsbilvägar i bra skick. Det är viktigt, inte minst på grund av den ökade risken för häftiga skyfall som kan orsaka mycket kostsamma skador på vägarna.

Planera för vatten

Att planera så att din fastighet har god vattentillgång under torra perioder samt att vatten kan ansamlas eller avledas på passande sätt för landskapet när det kommer extrema skyfall kan också vara bra sätt att stärka skogens möjlighet att stå emot klimatförändringar.  

Minska brandrisken

Risken för skogsbrand ökar med perioder helt utan regn. Genom att ha mer inslag av lövskog och undvika maskinkörning i skogen vid stark torka kan du minska risken.

Viltbete – ett hinder

Viltbetet är ett hinder för klimatanpassningen på flera håll. På grund av det höga betestrycket väljer många skogsägare att satsa på en ökad andel granplanteringar, trots att granen både är känsligare och löper större risk för att få stormskador och drabbas av torka. Ett varmare klimat ökar även risken för rotröta och gynnar granbarkborren, vilket kan bidra till stora ekonomiska förluster.

Klimatförändringen kommer sannolikt inte att förbättra denna situation, utan snarare tvärt om. Älgstammen kommer troligen kommer att förskjutas något norrut, samtidigt som rådjur, dov- och kronhjort sannolikt kommer att öka i söder och sprida sig norrut.  På sikt kan också vitsvanshjorten sprida sig från Finland till norra Sverige och vidare söderut.  

Att komma till rätta med detta problem är ingen enkel sak. Det kan kräva en revidering av hela förvaltningssystemet och framtagande av nya tekniker för viltrepellerande plantbehandling eller mobil stängsling.

Mer om klimatanpassning

Skogsstyrelsen har tagit fram en animerad film om hur du klimatanpassar skogen. Den kan du titta på här.

Mer tips om hur du klimatanpassar ditt skogsbruk hittar du på Skogsstyrelsens webb.

Senast korrigerad: 2024-05-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)